หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   หนังสือมอบอำนาจ 
737K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เพื่อรักษาประโยชน์ของเจ้าของที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้กรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
 File size : 0.044 MB.
 Type : PDF
24-08-2560baannut.com
(4,791)
อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือและใช้น้ำหมึกต่างสีกัน ถ้าใช้พิมพ์ดีดก็ต้องเป็นเครื่องเดียวกัน
 File size : 0.514 MB.
 Type : pdf
24-08-2560baannut.com
(3,530)
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า......... อายุ..ปี เชื้อชาติ...........สัญชาติ..........อยู่บ้านเลขที่........
 File size : 0.075 MB.
 Type : pdf
24-08-2560baannut.com
(16,075)
เป็นผู้รับมอบอำนาจที่จะกระทำการแทน เฉพาะในกิจการตามที่จะกล่าวต่อไปนี้  คือ
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(176,336)
 1.Mr./Mrs./Miss
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................
hereby authorize and appoint Mr./Mrs./Miss         at present working
ขอมอบอำนาจให้ นาย/นาง/านงสาว/....................     ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง.........

 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(10,877)
 1.Mr./Mrs./Miss
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................
hereby authorize and appoint Mr./Mrs./Miss      at present working
ขอมอบอำนาจให้ นาย/นาง/านงสาว/.......                    ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง.....

 File size : 0.416 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(5,968)
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............
สัญชาติ........เลขประจำตัวคนต่างด้าว........

 File size : 0.947 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(7,729)
ซึ่งข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปเฉพาะตามที่ได้มอบอานาจ
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(40,117)
การใด ๆ ที่……………….ได้กระทาลง รวมถึงการให้ถ้อยคาในลักษณะต่าง ๆ
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(56,242)
กระทาการอื่นใดทั้งมวลในกรณีที่จาเป็นและเหมาะสมเห็นสมควร
 File size : 0.076 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(8,756)
ข้าพเจ้าของมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว .............................เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า
 File size : 0.027 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(13,954)
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าหุ้นส่วนผู้เริ่มก่อการ/บริษัท...........................จำกัด มอบอำนาจให้
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(3,773)
การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(10,422)
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น
 File size : 0.021 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(31,282)
ข้างต้น ตลอดจนให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดๆ ในคำขอจดทะเบียนได้ทั้งสิ้น และให้มีอำนาจรับทราบคำสั่งจากนายทะเบียน
 File size : 0.021 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(3,812)
ของสถานที่การค้าดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานสรรพากรแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และให้มีอำนาจแก้ไข


 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(4,425)
 การใดที่ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้กระทำไปไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงหรือการให้ถ้อยคำใด ๆ ก็ดีการให้ความยินยอมหรือการ

 File size : 0.021 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(7,184)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.