สมัครสมาชิก ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : Register Member
190K

สมัครสมาชิก ฟรี!
 
 
 
 
 
 
Username
*
E-mail
*
Password
*
Re-Password
*
ชื่อ (ภาษาไทยเท่านั้น)
*
สกุล (ภาษาไทยเท่านั้น)
*
โทรศัพท์
*
ปีเกิด
*
เพศ
  
*
ที่อยู่
*
จังหวัด
*
อำเภอ
*
ตำบล
*
รหัสไปรษณีย์
*
รายได้ต่อเดือน
เว็บไซต์
Security Code
*
สมัครสมาชิก ฟรี!
ท่านที่ต้องการสมัครสมาชิก ThaiFranchiseCenter.com
กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน
ข้อกำหนด ในการสมัครสมาชิก
  1. ThaiFranchiseCenter.com ให้บริการแก่สมาชิก: ผู้สนใจแฟรนไชส์ ในการค้นหาข้อมูลแฟรนไชส์ และบริการอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. เพื่อความสะดวกในการติดต่อรับบริการ และเพื่อสิทธิประโยชน์แห่งท่านสมาชิกเอง โปรดกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง หาก ThaiFranchiseCenter.com ได้ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อมูลที่ท่านสมาชิกได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ThaiFranchiseCenter.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สมาชิกทุกท่าน จะได้รับ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ภายหลังการลงทะเบียนและยืนยันตอบรับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ เพื่อสิทธิและประโยชน์แห่งสมาชิกในการใช้บริการ ThaiFranchiseCenter.com จะต้องระบุชื่อสมาชิกและรหัสผ่านให้ถูกต้องทุกครั้ง จึงสามารถใช้บริการ ThaiFranchiseCenter.com ได้
4. ThaiFranchiseCenter.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องหรือ ความผิดพลาดของสมาชิกเอง
5. ThaiFranchiseCenter.com จะเก็บรักษาประวัติและข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับ และจะไม่นำไปเปิดเผยโดยสาธารณะ เว้นแต่สมาชิก: แฟรนไชส์ซอร์ หรือ ผู้สนับสนุน Sponsor เท่านั้น จึงจะสามารถดูข้อมูล และรายละเอียดของสมาชิกได้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาสรรหาผู้สนใจร่วมลงทุน ในธุรกิจแฟรนไชส์ หรือหน่วยงานของสมาชิก: แฟรนไชส์ซอร์
6. หาก ThaiFranchiseCenter.com พบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสีย-เสียหายต่อสังคมส่วนรวม ThaiFranchiseCenter.com จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีของ ThaiFranchiseCenter.com ให้ถือเป็นที่สุด
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ได้รับข่าวสารต่างๆ ทางจดหมายข่าว E-mail เช่น ข่าวธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ
2. รับส่วนลด / บัตรกำนัล / รางวัล จากแฟรนไชส์ซอร์ ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นแฟรนไชส์
3. รับข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ท่านสนใจโดยเฉพาะ ในลักษณะของข้อมูลการลงทุนในเชิงลึก
4. ได้เข้าร่วมงาน ThaiFranchise MeetUp ที่จัดขึ้นโดย ThaiFranchiseCenter.com
5. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานอบรม, สัมมนา (เฉพาะงานที่ไม่มีค่าใช้จ่าย)
6. สามารถพูดคุย-ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ใน Webboard แฟรนไชส์ ได้