ติดต่อเรา    ขอรับคำปรึกษาธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
70K
 
Franchise Consult
SMEs Consult


8 ขั้นตอน การพัฒนาระบบแฟรนไชส์

 

1. การวางแผนธุรกิจ ก่อนทำแฟรนไชส์ 

 • กำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ให้มีความชัดเจน โดนใจลูกค้า 
 • ชื่อกิจการ (Brand)
 • การสร้างผลการดำเนินธุรกิจที่ดี ได้ผลกำไร มีความมั่นคง (Good ROI)
 • การสร้างแบรนด์ ตราสินค้า ให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักผู้บริโภค
 • การพัฒนาสินค้าบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน
 • การพัฒนาระบบบริการจัดการ จัดส่งสินค้า วัตถุดิบ
 • วางโครงสร้างองค์กรใหม่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน สนับสนุนระบบแฟรนไชส์ 
 • การวางแผน และกำหนดเป้าหมายการขยายธุรกิจ การขยายสาขา ทั้งในและต่างประเทศ
 • การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ ทำเลที่ตั้ง และรูปแบบของร้านค้า
 • การเลือกใช้สื่อต่างๆ ช่องทางต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างแบรนด์แฟรนไชส์

2. การรวบรวมข้อมูลธุรกิจ 

 • ระบบการปฏิบัติงาน วิธีการบริหารจัดการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 
 • ระบบการเงิน การบัญชี 
 • งบประมาณในการลงทุนธุรกิจ การขยายสาขา 
 • รูปแบบของร้านค้า รูปแบบของตราสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์ 
 • ระบบการสต็อกสินค้า จัดส่งสินค้า วัตถุดิบ 
 • แผนงานการตลาด การส่งเสริมการขายต่างๆ
 • กระบวนการพัฒนาบุคลากร ทีมงานด้านต่างๆ 

3. การวิเคราะห์ธุรกิจแฟรนไชส์

 • ธุรกิจเปิดมานานหลายปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1สาขา
 • แบรนด์มีชื่อเสียงได้รับความนิยม เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง
 • สินค้าและบริการ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด
 • เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีผลกำไร ต่อเนื่อง เป็นที่น่าพอใจ
 • มีระบบการทำงาน การปฏิบัติงาน แผนการทำงานที่ชัดเจน สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้
 • มีระบบการพัฒนาบุคลากร และสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นมาตรฐาน
 • ประสบความสำเร็จทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขายต่างๆ 
 • แผนกลยุทธ์การขยายสาขา และเติบโตต่อเนื่อง เป็นรายเดือน หรือ รายปี 

4. การวางโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์

 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
 • การสร้างองค์ความรู้ ระบบปฏิบัติงานต่างๆ ที่พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • วางระบบการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนธุรกิจ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย แต่ละแผนกให้ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนการอบรม ระบบตรวจสอบ เพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 
 • สร้างระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซี หรือผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • การกำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ ในการขยายสาขาแฟรนไชส์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า (ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์) 
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ช่วงเริ่มต้นได้ 
 • เงื่อนไขการเปิดสาขาในด้านต่างๆ 

5. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 • แผนการขยายแฟรนไชส์
 • ระบบการเงิน
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ข้อเสนอแฟรนไชส์ซี
 • การจดทะเบียนแฟรนไชส์ 
 • เรื่องกฎหมาย อายุสัญญาแฟรนไชส์ 
 • ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการให้สิทธิ
 • การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 • แพ็คเกจต่างๆ ระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำคู่มือแฟรนไชส์ หรือโปรแกรมแฟรนไชส์ 
 • การจัดทำสัญญาแฟรนไชส์ รวมถึงเครื่องหมายการค้า 

6. การวางแผนเพื่อขยายสาขาธุรกิจแฟรนไชส์

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ เจ้าของแฟรนไชส์จะบริหารจัดการเองทุกอย่าง เพื่อสร้างความโดดเด่น สร้างความเด่นชัดให้แก่นักลงทุน ได้เห็นภาพของร้านที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนเปิดสาขาแฟรนไชส์ในภายหลัง 
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟนไชส์ คือ เมื่อสาขาแรกมีความแข็งแกร่ง มั่นคง มีผลกำไรต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ แล้ว ก็ทดลองขยายสาขาเพิ่มอีก เพื่อทดสอบสาขาที่ 2 เป็นอย่างไร โดยนำเอาระบบการปฏิบัติงานทุกอย่างของร้านสาขาแรกมาปฏิบัติ ถ้าประสบความสำเร็จ ก็ค่อยขยายสาขาตัวเองเพิ่มอีก 2-3 สาขา ถ้าประสบความสำเร็จเหมือนสาขาแรก ก็ค่อยคิดขายแฟรนไชส์ให้กับคนอื่น 

7. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ระบบการบริหารจัดการในร้าน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
 • วิเคราะห์ระบบการเงิน การลงทุน ในแต่ละสาขาที่เปิดทดลอง 
 • พิจารณาปรับปรุงระบบงาน ระบบการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสม
 • ระบบการพัฒนาทีมงานรองรับการขยายงาน ขยายสาขา 
 • การวางแผนงานขยายสาขาแฟรนไชส์ 
 • เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ กลุ่มลูกค้า ผลประกอบการ การดำเนินงาน ของสาขาแรก หรือสาขาต้นแบบ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ก่อนเปิดสาขาที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และขายแฟรนไชส์ 
 • จัดวางงบประมาณ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ 

8. แผนการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์

 • การจัดทำคู่มือต่างๆ เพื่อแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์
 • กระบวนการขายแฟรนไชส์ การคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • กระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมาย
 • การนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 • การจัดงาน สัมมนาการขายธุรกิจ แฟรนไชส์
 • การเปิดเยี่ยมชมธุรกิจ ร้านต้นแบบแฟรนไชส์
 • กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่เหมาะสม ตามหลักมาตรฐานแฟรนไชส์สากล
 • กระบวนการถ่ายทอดความรู้ การอบรม และให้คำปรึกษาแก่แฟรนไชส์ซี
 
 
 
 


งานที่ปรึกษา, แนะนำ และร่วมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแทนซี่ (ThaiFranchise Consultancy)เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการสร้างระบบแฟรนไชส์ ทางบริษัทฯ มีอาจารย์และทีมงานที่พร้อมให้บริการ คอยให้คำแนะนำ และร่วมค้นหาคำตอบจากประสบการณ์บนเส้นทางของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย มายาวนานกว่า 14 ปี

 

ลักษณะงาน

 1. เน้นการทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัท
 2. ให้แนวทางในการทำงานในทุกๆ ด้าน
 3. มอบหมายงานและติดตามงาน
 4. อื่นๆ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

แผนงาน


หมายเหตุ : งานแต่ละช่วงใช้เวลาประมาณ 3 เดือน


ขอบเขตหัวข้อเนื้อหา

 1. วิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันเบื้องต้น หัวข้อดังนี้

 • ลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน
 • ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • การปฏิบัติงาน
 • เป้าหมายในอนาคต

2. กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ

 • การสร้างแนวคิดธุรกิจ (Business Concept)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Business Objective)
 • การจำลองงบกำไร-ขาดทุน (Profit-Loss)
 • การพัฒนาในด้านต่างๆ (Development Plan)

3. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan)

 • การวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย
 • กำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม

4. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟรนไชส์

5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ดูผลประกอบการ การดำเนินของร้านแฟรนไชส์จำลอง หรือร้านต้นแบบ
 • ปรับปรุงแก้ไข
 • พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างไม่หยุดยั้ง

การปฎิบัติงาน

 1. สัปดาห์ละ 1 คาบเวลา (ประมาณ 3-4 ชม.)
 2. ติดต่อปรึกษางานได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การ Consult ไม่รับกลุ่มเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันและรับไม่เกิน 5 แบรนด์
อนึ่ง รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการรับคำปรึกษา อาจมีนอกเหนือจากแผนงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบแผนโครงสร้างของธุรกิจเดิม และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 , 089-8955665
ฝ่ายที่ปรึกษาโครงการ (ThaiFranchise Consultancy)

 
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
แบรนด์/ธุรกิจ
โทรศัพท์
 *
ปรึกษาธุรกิจ
e-mail
 *
รายละเอียด
*
สนใจรับคำปรึกษา
โค้ช ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ วิทยากรที่พร้อมจะให้คำปรึกษา คือใคร?

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ รวบรวมวิทยากร อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ SMEs และแฟรนไชส์ รวมถึงเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ Start Up ที่ต้องการวางแผนธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ของ Brand บริหารจัดการโครงสร้างองค์กร พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ปูพื้นฐานทางธุรกิจให้มั่นคง เติบโตและสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ยินดีใช้ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรของเรา เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จของท่าน

 • Business Development การพัฒนาด้านด้านธุรกิจ
 • Strategic Planning แผนกลยุทธ์
 • Niche Marketing การตลาดสำหรับเฉพาะกลุ่ม
 • Sales and Marketing Growth Strategies กลยุทธ์การขายและการตลาด
งานที่ปรึกษาและอบรมธุรกิจแฟรนไชส์
ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่พัฒนาสร้างระบบแฟรนไชส์
สนใจอยากพัฒนาธุรกิจให้เป็นระบบแฟรนไชส์ คอร์สแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ Up ธุรกิจคุณให้เป็นแฟรนไชส์ (Franchise Start Up)
สนใจเรียนคอร์สอบรม, สัมมนา, บริการที่ปรึกษาแฟรนไชส์, Inhouse Training, Public Training ติดต่อทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
ผลตอบรับจากการเข้ารับคำปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์
แบรนด์ Co Van Kessel
แบรนด์ John Donut