หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   กฏหมายที่ผู้ประกอบการควรรู้ 
56K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 “การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
 File size : 0.096 MB.
 Type : doc
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(1,387)
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยในปีหน้า คือ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงมีข้อจำกัดใในการขยายตัวเนื่องจากต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น และการแข็งค่าของเงินบาท
 File size : 0.362 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,501)
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ของผู้กล่าวหาหรือผู้ซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,416)
คณะกรรมการได้แบ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขต  ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยใช้รายได้และสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ ดังนี้
 File size : 0.129 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,984)
การขออนุญาตขายยาและนำเข้า | การขออนุญาตผลิตยา | การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP | การออกหนังสือรับรองสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับยาเป็นภาษาอังกฤษ
 File size : 0.351 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,770)
การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร | การขอหนังสือรับรองตาม GMP ตามมาตรฐาน Codex | การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก | การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร | การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร | คำขออนุญาตให้ใช้ฉลากอาหาร

 File size : 0.341 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(2,014)
โรงงาน  หมายความว่า “ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
 File size : 0.28 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(2,097)
กิจการเจ้าของคนเดียว | กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด | บริษัทจำกัด ธุรกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ลงทุน  และเป็นเจ้าของกิจการ  โดยลำพังกิจการในลักษณะนี้หากเข้าข่ายเป็นกิจการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
 File size : 0.097 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(2,737)
สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้
 File size : 0.052 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,979)
การประกันสังคม  คือ  การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  จากการเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ตาย  ทุพพลภาพ  สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ  และการว่างงาน
 File size : 1.507 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,948)
แนะนำการยื่นแบบ การใช้งาน โปรแกรมประกอบการยื่นแบบฯ และ การแก้ปัญหาการใช้งาน รายละเอียด, - แนะนำช่องทางการชำระภาษี และหน่วยรับชำระภาษี
 File size : 0.309 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(2,075)
ผู้ประกอบการ จะต้องยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษี และชำ ระภาษี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในเวลาตามที่กรมสรรพสามิตกำหนดตามประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษี
 File size : 0.309 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,836)
แนะนำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่
 File size : 0.259 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(2,086)