หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2.3K
1
5
สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย
ประเภท สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย 
Loan K-Personal Loan for Education
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด อัตราดอกเบี้ย
 • มหาวิทยาลัยของรัฐ คิดอัตรา  MRR + 2%   ต่อปี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ สถาบันการศึกษาอื่นๆ   คิดอัตรา  MRR + 4%   ต่อปี
ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ราชการ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้
 • ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้ 
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ (เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากรแสตมป์ 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท)
 • ค่าอากรติดสัญญาค้ำประกัน 10 บาท
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
คุณสมบัติของผู้ศึกษา ผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

 • มีสัญชาติไทย
 • ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ศึกษาเป็นผู้กู้เอง ให้ดูรายละเอียดในคุณสมบัติของผู้ขอกู้

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ศึกษา หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย หรือญาติของผู้ศึกษา(ที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้)
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานของผู้กู้
  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
 • มีสัญชาติไทย
 • ข้าราชการระดับซี 5  (หรือเทียบเท่า) หรือ นายทหารยศพันตรีขึ้นไป ที่มีเงินเดือน 15,000.- บาท ขึ้นไป หรือ
 • พนักงานบริษัทที่มีเงินเดือน  20,000.- บาท ขึ้นไป  หรือ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว  โดยมีรายได้สุทธิ สูงกว่าจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนของผู้กู้ 2.5 เท่า
 • มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการสมัครของผู้กู้
 • ชุดใบสมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วน
 • สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษาในคณะที่จะศึกษาจากมหาวิทยาลัย ( ถ่ายสำเนาจากเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือ Down Load จากอินเตอร์เน็ต หรือเอกสารอื่นที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงเลขที่บ้าน และชื่อเจ้าของบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้าเปลี่ยน)
 • สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หน้าแรกของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
 • แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้มีรายได้ประจำ หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
เอกสารเพิ่มเติม : กรณีผู้มีรายได้ประจำ
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ ต้นฉบับใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือนฉบับ ปัจจุบัน 
เอกสารเพิ่มเติม : กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า (ไม่เกิน 1ปี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบริษัทจำกัด)
เอกสารประกอบการสมัครของผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงเลขที่บ้าน และชื่อเจ้าของบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้าเปลี่ยน)
 • สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน 
 • แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้มีรายได้ประจำ หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
เอกสารเพิ่มเติม : กรณีมีรายได้ประจำ
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ ต้นฉบับใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือนฉบับปัจจุบัน อายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร 
เอกสารเพิ่มเติม : กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ( กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน ( กรณีบริษัทจำกัด)
อื่นๆ จุดเด่น
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ณ สถาบันการศึกษาและตามหลักสูตรที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ศึกษาเป็นผู้กู้เอง หรือให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง (ตามกฎหมาย) ของผู้ศึกษาเป็นผู้กู้แทน
 • วงเงินให้กู้สูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในหลักสูตร อาทิ ค่าหน่วยกิต,ค่าธรรมเนียม,ค่าทัศนศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษารับรอง
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจากยอดเงินคงค้าง ไม่ได้คิดจากเงินให้กู้
 • ไม่ต้องมีหลักทรัยพ์ค้ำประกัน ใช้บุคคลค้ำประกันเพียงคนเดียว
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 5-7 ปี

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ Info@kasikornbank.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/KBank_Live
Facebook 
www.facebook.com/KBankLive
Youtube 
www.youtube.com/user/KBANKLIVE
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,321 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 1 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ374,896 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,704 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.