หน้าหลัก    ธนาคารออมสิน
1.8K
สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ
ประเภท สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ 
วงเงินสินเชื่อ 150,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
18 เดือน
รายละเอียด
จำนวนเงินให้กู้ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมค่าบริการในการเดินทางไปต่างประเทศและ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ รวมกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ในเรื่องของหลักประกันการกู้เงิน
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ให้กู้ไม่เกิน 90% ของเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินหรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
 • ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีห้องชุด ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำหนดอายุสัญญาการจ้างงาน
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือบริษัทจัดหางานที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน และมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้
 • กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคารให้กู้เพียงคนเดียว
 • กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารหรือสมัครผ่านกรมการจัดหางาน ให้กู้ร่วมกับญาติที่ใกล้ชิดที่มีรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นสมาชิกโครงการ ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร (เพื่อรองรับการโอนเงินชำระหนี้จากต่างประเทศ)
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาะทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผุ้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรผู้สมรถชสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน และอัตราเงินเดือนของผุ้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกลุ่ม สพช. ของผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาต)
 • สำเนาใบทดสอบฝีมือ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานฯ (ยกเว้นตำแหน่งกรรมกร หรือคนงานทั่วไป)
 • สำเนาใบอนุญาตของบริษัทจัดหางานที่ผู้กู้สมัครงาน
 • สำเนา จต.2 (หนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือประกาศรับสมัครงานเป็นการล่วงหน้าออกโดยกรมการจัดหางานฯ)
 • หนังสือของบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคารแจ้งรายชื่อผู้หางานที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน
 • หนังสือรับรองสิทธิ์การขอกุ้เงินต่อธนาคาร (จากกรมการจัดหางานฯ)

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารออมสิน
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-299-8000
โทรสาร -
อีเมล์ news@gsb.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 1,753 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,708 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,686 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.