หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
11K
1
21
3.5K
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
SMEs
องค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
Organization Phanomwan College Of Technology
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ด้วยเจตนารมณ์ ที่ตระหนักถึง ความสำคัญของ การศึกษาในระดับปริญญาตรี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิดทักษะเชิงวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

รวมทั้งประเทศชาติแบบยั่งยืนดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนโดยให้ความ สำคัญกับการเตรียมความพร้อม ในด้านศักยภาพและทรัพยากรสนับสนุนต่างๆเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม ปณิธานที่ได้ตั้งไว้
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ภายใต้การดำเนินการบริหารโดยมีศาสตราจารยดร.บุญทัน ดอกไธสง เป็นนายกสภาวิทยาลัย และ ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และ คณาจารย์ที่จะพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติพร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการให้แก่ ชุมชนและท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 
ที่ตั้ง 198 ถ.มิตรภาพ-จอหอ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 04-4955121-2
โทรสาร 04-4955120
อีเมล์ phanomwanu@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/PCT.Kea
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 21 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,537 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด