หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
6.5K
3.5K
วิทยาลัยราชพฤกษ์
SMEs
องค์กร วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
Organization Ratchphruek College
รายละเอียด
สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล " เป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ที่เกิดจากปณิธานของท่านอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและด้วย ความตั้งใจ อันมุ่งมั่นของท่าน อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ บริหารสถาบัน ใน เครือตั้งตรงจิตรที่ต้องการสานต่อ 
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ก่อสร้าง อาคารหลังแรกเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น โดย ใช้ ชื่อว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ ทันสมัยมีห้อง ปฏิบัติการ เฉพาะสาขาวิชาที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ใน การสอนและสิ่งอำนวยความ สะดวกที่เพียบพร้อม มีหน่วยงานส่งเสริมทางด้านวิชาการเช่น สำนักหอสมุดที่เป็นศูนย์ทรัพยากร สารสนเทศในรูปแบบของ หนังสือวารสาร วีดิทัศน์ ดิสก์เก็ตเทปคาสเซ็ทที่มีระบบการสื่อ สาร มีฐานข้อมูลในรูปของ CD-ROM และ ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

มีศูนย์การ เรียนรู้การค้นคว้าและวิจัย( Learning and Research Center )มีห้องผลิตสื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการให้แก่คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโดยมีระบบ Network ทีสามารถ รองรับ ปริมาณในการใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ ความ ต้องการที่ เพิ่มขึ้นภายในอาคารยังประกอบไปด้วยห้องประชุมและห้องสัมมนาเพื่อรองรับการ จัดงาน และ กิจกรรมประเภท ต่างๆ ที่สามารถบรรจุนักศึกษาได้มากกว่า 5,000 คน  
 
ที่ตั้ง 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 02-4326101
โทรสาร 02-4326107
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/News_Rc
Facebook 
www.facebook.com/rajaprukuniversity
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 6,470 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด