หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
4.4K
มหาวิทยาลัยเนชั่น
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
Organization Nation University
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลำปาง ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่รู้ทั้งในด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้กับกิจกรรม ฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ก่อตั้งโดยดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ อธิการบดีและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจาก “วิทยาลัยโยนก”เป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีสถานที่ออกกำลังกายที่หลากหลายส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง

นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ทั้งหอสมุด หอพัก ห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา ที่ทำให้ผู้เรียนใช้ชีวิตทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และมีศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งแห่งแรกที่ศูนย์เนชั่นบางนา ณ อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 
ในปีพ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงอธิการบดี วิสัยทัศน์ใหม่ และการที่มหาวิทยาลัยได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงจึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่คู่กับมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานที่จริง บรรยากาศการทำงานจริง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนมาแล้วเป็นระเวลา 24 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามาแล้วมากกว่า 6,000 คน
 
ที่ตั้ง 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 05-4265170, 05-4820098, 05-4820099
โทรสาร 05-4265184
อีเมล์ admission@nation.ac.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/nationu_news
Facebook 
www.facebook.com/NationUNews
Youtube 
www.youtube.com/nationuniversity
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,366 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด