หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
11K
6
3.5K
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
SMEs
องค์กร สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 
Organization Institute of Technology Ayothaya
รายละเอียด สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ตั้งอยู่ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตร สถาบันอยู่ในทำเลที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศ บริสุทธิ์แจ่มใส เหมาะสำหรับเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริหารจัดการและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ 

การใช้ชื่อ"อโยธยา"(ประวัติกรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร) ซึ่งเป็นราชธานีเดิมก่อนจะมีกรุงศรีอยุธยาราชธานีตามประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพชนและความยิ่งใหญ่ของดินแดนเก่าแก่ให้ประจักษ์แกสังคมโลกสืบไปชั่วกาลนาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เปิดดำเนินการสอนภาคเรียนแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี 4 คณะ 5 สาขาวิชา คือ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ปิดหลักสูตร)
    
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการตลาด
    
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ปิดหลักสูตร)
    
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ที่ตั้ง 109 หมู่ 5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 03-5950880
โทรสาร 03-5950881
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/ayothaya_ita
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,683 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด