หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
16K
2
4
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
Organization Phitsanulok University
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ณ เลขที่ 639 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในชื่อของ วิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 8 ไร่ ผู้ขอรับใบอนุญาต คือ อาจารย์สุนทร รักเลี้ยง ระยะแรกของการก่อตั้งวิทยาลัยพิษณุโลก เร่งเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่

ด้านบุคลากรทั้งสายการจัดการเรียนการสอนและสายสนับสนุน ด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เข้ารับการศึกษาโดยวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตรที่จะจัดการเรียนการสอน และศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดตลาดเสรีทางการค้าสู่อินโดจีน รวมทั้งศึกษาและพิจารณาถึงแผนแม่บทของชาติด้วย 
 
ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรกโดยเปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ มีนักศึกษาเข้าศึกษารวม 234 คน จากผลความตระหนักในการบริหารจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2547 ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ในจังหวัดพิษณุโลก และเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 
ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มจากเดิมอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2548 ทั้งหมด 5 สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษารวมทั้งหมด 648 คน และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีบัณฑิตรุ่น 1 ที่จบในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 145 คน 
 
ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ ทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ทั้งหมด 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษารวมทั้งหมด 879 คน 

และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีบัณฑิตรุ่น 2 ที่จบในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 380 คน 
 
ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด ดังนั้นจึงมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษารวมทั้งสิ้น 774 คน และได้เข้ารับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร4 ปี) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีบัณฑิตรุ่น 3 และในปีการศึกษา 2550 นี่มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวมทั้ง 3 สาขาวิชา มีจำนวนทั้งหมด 257 คน
 
ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้หาสถานที่เพิ่ม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยโดยหาสถานที่เพิ่มอีก 92 ไร่ อยู่บริเวณ สี่แยกอินโดจีน ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก และได้สร้างอาคาร เพิ่มอีกหลายอาคาร เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และได้เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ และดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ
 
ที่ตั้ง 693 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 05-5000386 - 7
โทรสาร -
อีเมล์ info@plu.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/pluconnect
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 4 คะแนน
มีผู้เข้าชม 16,441 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด