หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
12K
1
3
3.5K
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
Organization The Eastern University of Management and Technology
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีประวัติอันยาวนานในการทุ่มเทให้กับงานบริการด้านการศึกษาแกประชาชนและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มมาจากโรงเรียนเทคนิคสิทธิธรรม และในปี พ.ศ. 2526 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินรอยตามในการบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน ตราบจนทุกวันนี้โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์เดิม
 
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้ดำเนินการก่อตั้ง วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 สภาวิทยาลัยดำเนินการเสนอเอกสาร และหลักฐานแสดงความพร้อมด้านต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อขอเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถานอุดมศึกษาเอกชน เป็น "มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 11 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจชุมชน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการ สาขาการจัดการ (นานาชาติ) สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขานิเทศศาสตร์
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มี 2 สาขา ได้แก สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาชีพครูระดับปริญญาโท มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริหารการศึกษา สาขาการเมืองการปกครอง และสาขาบริหารธุรกิจและในระดับปริญญาเอกมี 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารกาศึกษา และสาขาวิชาการจัดการ สาขารัฐศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ 12 ไร่ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและการกีฬาบริการแก่นักศึกษา
 
ที่ตั้ง 749/1 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 04-5283772
โทรสาร 04-5283773
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/umtpoly
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชม 12,422 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด