หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
5.5K
5
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
Organization EASTERN ASIA UNIVERSITY
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (Eastern Asia University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539
 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งขึ้นโดย คุณชวน และคุณมานี ชวนิชย์ ซึ่งได้บริจาคทุนและที่ดินเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2539 ในช่วงแรกของการดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานเพื่อการผลิตบัณฑิตรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงได้มุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์

ต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้บรรลุผลเป็นทีน่าพึงพอใจ คือ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทำภายในหนึ่งปีนับจากสำเร็จการศึกษา ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ขยายการดำเนินการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเปิดสอนทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 22 สาขาวิชา มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,500 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 10,000 คน
 
ที่ตั้ง 200 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต (คลอง 5) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-5771028
โทรสาร 02-5771023
อีเมล์ webmaster@eau.ac.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/Eastern_Asia_u
Facebook 
www.facebook.com/admission.eau.official
Youtube 
goo.gl/WEMMJz
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,502 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด