หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
5.3K
3
3.5K
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
Organization VONGCHAVALITKUL UNIVERSITY
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า "คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ต้องเป็นภาพรวมของกระบวนการคิดที่ทันสมัย จึงจะสามารถนำพาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการ การเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และจะผลิตบัณฑิตให้เติบโตเป็นคนดี และคนเก่งอยู่ในบุคคลเดียวกันนั่นถือเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความก้าวหน้า "
 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2527 โดยมี นายมุข วงษ์ชวลิตกุล เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต และ นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล เป็นอธิการบดี ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา มีชื่อว่า วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และได้เปิดดำเนินการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี รวม 2 คณะวิชา คือ คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527
 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ดำเนินการตามพันธกิจของการอุดมศึกษาครบถ้วนทุกประการ มีการพัฒนาการศึกษาเจริญก้าวหน้าตามพันธกิจมาโดยลำดับ จนถึงปีการศึกษา 2536 สภาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พิจารณาเห็นว่าวิทาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ปฏิบัติพันธกิจต่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย

(ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.) กำหนดไว้ จึงอนุญาตให้วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดำเนินการขอเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย โดยเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 ซึ่งสำนักงานกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2537
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเปิดดำเนินการสอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 9 คณะวิชา ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ และมีหน่วยงานสนับสนุนอีก 12 หน่วยงาน
 
ที่ตั้ง 84 หมู่4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
โทรศัพท์ 04-4203778-84
โทรสาร 04-4203785
อีเมล์ vong@vu.ac.th
imc_live@vu.ac.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/vupr
Facebook 
goo.gl/F1Er27
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,282 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด