หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
2.9K
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
Organization Mahanakorn University Of Technology
รายละเอียด
"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" (มทม.) หรือ"Mahanakorn University of Technology" (MUT) ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนามของ "วิทยาลัยมหานคร"
 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 บนเนื้อที่ 96 ไร่ติดกับ แนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยระยะแรก เปิดดำ เนินการสอนเพียงหนึ่ง คณะวิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ความดำริในการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" เป็นผลสืบเนื่องจากแนวความคิดพื้นฐาน 2 ประการ คือ
  1. การขาดแคลนบุคลากรการขาดแคลนบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ อย่างยิ่งวิศวกรซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศซึ่งดำเนินไป อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การขาดแคลนวิศวกร มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสภาวะที่สถาบันอุดมศึกษาของ รัฐบาลไม่สามารถผลิตวิศวกรเพื่อสนองความต้องการได้
     
  2. ความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่เต็มศักยภาพ ศักยภาพเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติความรู้ ความสามารถดังกล่าวจะสามารถสั่งสมจากการศึกษาและการฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งในวิทยากรสมัยใหม่ตลอดจน มีความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการจากการฝึกหัดการทดลองและการแก้ปํญหาในสถานะ การที่เป็นจริง
นับแต่เริ่มดำเนินการสอนเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ขยายการเรียนการสอนไปในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้น มาโดยตามลำดับโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เปิดดำเนินการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีโดยในอนาคตจะขยายการเรียนการสอนไปในสาขาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
 
ที่ตั้ง 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655, 02-9884021-4
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Instagram 
mahanakorn_mut
Twitter 
twitter.com/mahanakorn
Facebook 
www.facebook.com/MUTmahanakorn
Youtube 
www.youtube.com/user/webmasterMUT
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 2,903 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด