หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
4.6K
1
3.5K
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
SMEs
องค์กร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
Organization College of Asian Scholars
รายละเอียด ความเป็นมาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ด้วยความคิดและปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ เจ้าของรางวัล รามอนแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิต เอเซียที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย และนักศึกษาระดับ ปวท. และ ปวส. ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

ซึ่งคณะกรรมการสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนได้ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยนำความเห็นเสนอต่อ ฯพณฯ นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ให้ออกใบอนุญาตจัดตั้ง วิทยาลัยตามประกาศที่ 3/2542 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีมติในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 ให้ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจากอำเภอพลมา

ยังสถานที่แห่งใหม่คือ เลขที่ 179/137 ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 เมษายน 2544 โดยเริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2545 คณะบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา

ประกอบด้วย 1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 2. สาขาการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 3. สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 4. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ในปีการศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้ดำเนินการเปิดสอนเพิ่มอีก 3 สาขาวิชา

ประกอบด้วย 1. คณะนิติศาสตร์ (สาขาวิชานิติศาสตร์) หลักสูตร 4 ปี 2. คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 4 ปี 3. คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด) หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้ดำเนินการเปิดสอนเพิ่มอีก 1 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร 4 ปี

ที่ตั้ง ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 04-3246536-8
โทรสาร 04-3246539
อีเมล์ info@cas.ac.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/CAStalk
Facebook 
www.facebook.com/casonline
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,630 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด