หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
4.8K
3.5K
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
SMEs
องค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
Organization Southern College of Technology
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง ภาคปกติและสมทบ 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง ภาคปกติและภาคสมทบ 2 สาขาวิชา สาขาวิชาการตลาด และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2547 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
ในปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยได้ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 1 และมีผลการประเมินผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา
 
ในปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ตามข้อบังับวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2548 ประกอบด้วย สำนักวิชา ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานบริหารโดยอธิการบดี คณบดีสำนักวิชา ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน และหัวหน้าสำนักงาน โดยมีสภาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด
 
ปีการศึกษาเดียวกันนี้ วิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ที่รบรอบการดำเนินการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 จำนวน 8 หลักสูตร ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2549
 
ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยได้ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่สอง และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาในระดับ "ดี"
 
ที่ตั้ง 124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 07-577-0136-7, 081-9796734
โทรสาร 07-5538031
อีเมล์ info@sct.ac.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/sctinfo
Facebook 
www.facebook.com/SouthernCollege
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,803 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด