หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
7.5K
8
3.5K
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
SMEs
องค์กร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 
Organization Lampang Inter-Tech College
รายละเอียด
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (Lampang Inter-Tech College : LIT) ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547
 
การจัดตั้งวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เป็นการพัฒนาและขยายฐานการศึกษาจากโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ซึ่งเปิดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากประชาชนในจังหวัดลำปางและใกล้เคียง และด้วยจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. กว่า 800-1,000 คนต่อปีของสถาบันฯ ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รวมทั้งความต้องการของสถานศึกษา ประเภทอาชีวศึกษาอื่นๆ ของรัฐและเอกชนตลอดจนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนมากขึ้น ทั้งบุคลากรประจำการ ข้าราชการ ผู้ประกอบการอิสระ และประชาชนทั่วไป ต่างก็มีความประสงค์จะศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษาจำนวนมาก การจัดตั้งวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการรองรับความต้องการดังกล่าว อันเป็นการสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
 
นอกจากนี้ จากบริบทแห่งโลกาภิวัฒน์ ยังผลให้นักศึกษาจากประเทศต่างๆ จำนวนมากเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆ เพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองสู่สังคมเศรษฐกิจใหม่แห่งโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการร่วมมือทางภูมิภาค ได้แก่ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับกลุ่มประเทศอาเซียน และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ภายใต้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) รวมทั้งบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อภูมิภาคนี้ ทำให้เยาวชนและนักศึกษาจากประเทศต่างๆ สนใจเรียนภาษาจีนมากขึ้น เช่นเดียวกับชาวจีนที่มีความสนใจในการศึกษาภาษา วัฒนธรรม การค้าขายและการท่องเที่ยวในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน การจัดตั้งวิทยาลัยฯ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะรองรับการขยายตัวในด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาค อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ
 
วิทยาลัยอินเตอรเทคลำปาง ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่องในปีการศึกษา 2547 โดยได้เปิดการเรียนการสอนจำนวน 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และคณะบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี
 
ต่อมาในปีการศึกษา 2548 คณะบริหารธุรกิจ ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาเพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน
 
ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยฯ ได้ขยายฐานการศึกษาด้านศิลปศาสตร์เพิ่มขึ้น จึงเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตร 4 ปี ในคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาวิชาภาษาไทย
 
ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขางาน คือ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีการผลิต สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวิทยาลัยฯ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประยุกต์ใช้ภาษาจีน และวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งสำนักวิจัย สำนัก SMEs และสหกิจศึกษา
 
ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ มีโครงการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจจีน-ไทย (Sino - Thai Business)
 
ที่ตั้ง 173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 05-4811603
โทรสาร -
อีเมล์ admin@lit.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/lit.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,527 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด