หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
3.0K
1
สถาบันกันตนา
SMEs
องค์กร สถาบันกันตนา 
Organization KANTANA INSTITUTE
รายละเอียด
สถาบันกันตนา (Kantana Institute) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยบริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด และได้รับการรับรองวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
 
สถาบันกันตนา นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเฉพาะด้านการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันแห่งแรกของประเทศไทย

สถาบันกันตนา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ต้องการสร้างสถาบันผลิตนักวิชาชีพด้านสื่อบันเทิงซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและอุดมการณ์ในวิชาชีพให้กับวงการบันเทิงเพราะท่านมีความเชื่อมั่นว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้ศิลปินสูงส่งขึ้น”
 
สถาบันกันตนาจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2553 คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และการผลิตแอนิเมชัน

และในปีการศึกษา 2554 ได้เสนอเปิดแขนงวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมุ่งหวังที่จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้านมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างกำลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับวิชาชีพสื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปัจจุบันสถาบันกันตนาได้เปิดสอน 1 คณะวิชา คือ คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ
 
ที่ตั้ง 999 หมู่ 2 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 03-4964441, 03-4964442, 03-4964443
โทรสาร 03-4964445
อีเมล์ info@kantana.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/kantanainstitute
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,019 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด