หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
3.3K
2
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
SMEs
องค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
Organization Panyapiwat Institute of Management
รายละเอียด
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดตั้งจาก บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด และในขณะนั้น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 และได้รับการรับรองวิทยะฐานะ เพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 และในระดับปริญญาเอก ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2555
 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด จ.นนทบุรี มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา ล้อมรอบไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการต่างๆ
 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง สถาบันจึงจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) ดังนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จึงต้องฝึกเตรียมเข้าทำงานควบคู่กับการเรียนในทุกภาคการศึกษา โดยได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตที่จบจากสถาบันมีโอกาสเข้าทำงานกับสถานประกอบการในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
 
ความหมายของชื่อสถาบันและตราสัญลักษณ์ "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์"
 
สถาบัน หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 
ปัญญาภิวัฒน์ หมายถึง ความเจริญทางปัญญาคือความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
 
ดังนั้น "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์" จึงหมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีความเจริญทางปัญญา กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
 
ที่ตั้ง 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-8550000
โทรสาร 02-8550391
อีเมล์ contactreg@pim.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/pimfanpage
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,333 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด