หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
3.9K
2
3.5K
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
SMEs
องค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
Organization SIAM TECHNOLOGY COLLEGE
รายละเอียด
จากความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ของประเทศไทยแต่ยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความรู้คู่ทักษะที่พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนประเทศของเราสู่เส้นทางที่มุ่งหวังอาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิชถือเป็น บุคคลตัวอย่าง ที่มีความมุ่งมั่นที่รับผิดชอบต่อความต้องการของสังคมโดยเล็งเห็นความขาดแคลนบุคลากร ที่มีคุณภาพ ทางทักษะอุตสาหกรรม

จึงได้สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ที่ให้ บริการความรู้ ทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรก ของ ประเทศไทยเมื่อ ปีพุทธศักราช 2508 โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนช่างกลสยาม " ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ อัน กว้างไกลและปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาแล้วนั้น " โรงเรียนช่างกลสยาม " ได้ เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม "

โดยเพิ่มสาขาวิชาด้านพาณิชยกรรมและได้ยืนหยัดอยู่ในระดับแนวหน้า ของกลุ่มโรงเรียนอาชัวะศึกษาที่มีคุณภาพ ของ ประเทศจากวันแรกถึงวันนี้ความเจริญก้าวหน้าของสถาบัน ดังกล่าวเป็น ที่ประจักษ์ถึงความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเยาวชนไทยอย่างผู้นำมิใช่ผู้ตามโดยแท้จริง
 
ในปีพุทธศักราช 2548 นับเป็นปีที่ 40 ของสถาบันดังกล่าวและนับเป็นก้าวใหม่ของการเดิน ทางสู่จุดหมายตามแนวทางที่ อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้ทำ เป็น ตัวอย่างไว้ทางโรงเรียน เทคโนโลยีสยามได้จัดตั้งโครงการ " วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม " ขึ้นเพื่อสานต่อปณิธานของ อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิชและสานต่อความต้องการของสังคมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และวุฒิภาวะที่สูงขึ้น โดยให้บริการการศึกษาที่ผสมผสาน ความรู้ด้านทฤษฎี ควบคู่ทักษะโดย เน้นวัดผล จากการปฏิบัติงานได้จริงตามสภาพปัจจุบัน ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีการพัฒนา อย่างรวดเร็ว  
 
ที่ตั้ง 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 10 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-8785000
โทรสาร 02-8785002
อีเมล์ info@siamtechno.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/siamtechno
Youtube 
www.youtube.com/siamtechu
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,872 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด