หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
6.6K
1
10
3.5K
วิทยาลัยสันตพล
SMEs
องค์กร วิทยาลัยสันตพล 
Organization Santapol College Udonthani
รายละเอียด
วิทยาลัยสันตพลเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยสันตพล” ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดรศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 และวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2541 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคสมทบ) สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ซึ่งเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 
ปีการศึกษา 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอน ภาคปกติ สำหรับ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ใน 3 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้อนุมัติให้เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทั้งภาคปกติและภาคสมทบด้วย
 
ปีการศึกษา 2543 ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานการศึกษา และ สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
 
ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคสมทบ (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ)
 
ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู

นอกจากนั้นสภาวิทยาลัยได้อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อปริญญา บธ.บ.(การบัญชี) เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อปริญญา บช.บ.(การบัญชี)
 
ที่ตั้ง 299/1 ถนนอุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 04-2323464, 082-8401555
โทรสาร -
อีเมล์ info@stu.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/STUSantapolCollege
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,637 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด