หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
8.1K
1
3
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
Organization The University of Central Thailand - UCT
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยภาคกลาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาเอกชน (สกอ.) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพัฯธ์ 2529 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 
เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในเขตภาคกลางและภาคเหนือ และเพื่อแบ่งเบาภาระ ด้านการจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ นักการศึกษา ของจังหวัด 2 ท่าน คือ ดร.โสภิต สถิรางกูร และอ.สุรีย์ สถิรางกูร จึงได้จัดตั้ง สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนชื่อ“วิทยาลัยภาคกลาง” ขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
 
จากการเริ่มต้นเพียงคณะวิชาเดียวคือ คณะบริหารธุรกิจ ในปี 2529 วิทยาลัยภาคกลางได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึง ปี 2537 วิทยาลัยภาคกลางได้เพิ่มคณะวิชาจนในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 5 คณะวิชา 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 26 หลักสูตร ในปี 2539 จัดตั้งบัณฑิตมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในปี 2540 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (MPA) และในปี 2551 เปิดสอนระดับปริญญาเอกในสาขา วิชาการบริหารอุดมศึกษา
 
วิทยาลัยภาคกลางได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยภาคกลาง” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2545
 
ที่ตั้ง 932/1 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 06-1204 0562, 05-6801829
โทรสาร -
อีเมล์ rujaka@gmail.com
kanha1514@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/TheUniversityOfCentralThailand
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,071 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด