หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   อื่นๆ 
928K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
1.ชือผู้ประกอบอุตสาหกรรม..................ชื่อโรงอุตสาหกรรม.........ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่......สถานที่ตั้งเลขที่......ตรอก/ซอย...
 File size : 0.163 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(670)
1.ชือผู้ประกอบอุตสาหกรรม..................ชื่อโรงอุตสาหกรรม.........ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่......สถานที่ตั้งเลขที่......ตรอก/ซอย...
 File size : 0.308 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(682)
เครื่องดื่ม หมายความว่าสิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์
 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(690)
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสียภาษี............ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม.................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.............
 File size : 2.642 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(744)
ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ............ชื่อสถานบริการ..................เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร..................
 File size : 2.186 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(899)
1.ชื่อผู้ส่งออก.............เป็น()ผุ้ประกอบอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่
()ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมชื่อ....

 File size : 1.124 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(724)
ชื่อผู้ส่งออก.............เป็น()ผุ้ประกอบอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่
()ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมชื่อ.............................

 File size : 1.209 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(654)
1.ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม.........ชื่อโรงอุตสาหกรรม.........ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่....สถานที่ตั้งเลขที่.....
 File size : 0.991 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(674)
1.ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม...........ชื่อโรงอุตสาหกรรม...........ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่..........สถานที่ตั้งเลขที่...........
 File size : 0.275 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(677)
1.ผู้ยื่นคำร้อง........ผู้เสียภาษี.......เจ้าหน้าที่............
 File size : 0.484 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(699)
1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือสัญญางบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ้งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น
 File size : 0.511 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(716)
1.ถ้าเป็นกรรีควบคุมกิจการขอให้ผู้เสียภาษีอากรยื่นล.ป.10.3 เพื่อขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสำหรับกิจการที่เปิดใหม่
 File size : 0.548 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(821)
ชื่อ..........ที่ตั้งสำนักงาน อาคาร...........ห้องเลขที่.................ชั้นที่........หมู่บ้าน.........
 File size : 4.93 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(692)
ชื่อ..........ที่ตั้งสำนักงาน อาคาร...........ห้องเลขที่.................ชั้นที่........หมู่บ้าน.........
 File size : 1.975 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(693)
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
 

 File size : 0.039 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(676)
1.ชื่อผู้ประกอบการ..............เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร............เป็น......บุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 File size : 0.402 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(740)
แบบ ภ.พ.30 นี้ เป็นแบบแสดงรายการสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี
 File size : 0.52 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(840)
2.4บุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังต่อไปนี้
 File size : 0.395 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(775)
กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สนามกอล์ฟ เป็นต้น
 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
17-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(664)
ไวน์ผลไม้ ที่เราเห็นวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปนั้น ในทางกฎหมายแล้วอยู่ในกลุ่มสุราประเภท สุราแช่
 File size : 1.441 MB.
 Type : pdf
17-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(791)
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ริเริ่มจากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าคุณภาพ แต่สินค้าบางชนิดอาจต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบมาเป็นส่วนผสม
 File size : 1.441 MB.
 Type : pdf
17-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(799)
ผลไม้คือสินค้าลือชื่ออีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยด้วยแผ่นดินทองอันอุดมสมบูรณ์ทำให้เรามีผลไม้หลากชนิดหมุนเวียนมาให้กินกันตลอดทั้งปี
 File size : 0.979 MB.
 Type : pdf
17-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(836)
เครื่องดื่ม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทของเหลวช่วยลดความกระหาย ให้ความรู้สึกสดชื่น และขจัดความอ่อนเพลีย
 File size : 1.246 MB.
 Type : pdf
17-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,028)
1.Club Spa คือ สปาที่จัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของสถานบริการบริหารร่างกาย หรือศูนย์สุขภาพ ให้ผู้ที่มาออกกำลังกายได้ผ่อนคลายความตึงเครียด
 File size : 1.194 MB.
 Type : pdf
17-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(891)
3.ชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีขอแก้ไขชื่อ/ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ให้กรอกชื่อ/ที่ตั้งเดิม)
3.1 คำนำหน้าชื่อ..........ชื่อ.............................................

 File size : 0.404 MB.
 Type : pdf
17-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(713)
ภาษี "ผู้ผลิต"  ผลิตภัณฑ์กาแฟ การเป็นผู้ผลิตเมล็ดกาแฟ ที่จ่าย ภาษีมูลค่า การออกใบ ภายใน 30 วัน วันก่อนเริ่มผลิตสินค้า
 File size : 1.107 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(753)
ชื่อบริษัท........ชื่อโรงงาน....................เลขทะเบียนสรรพสามิต............เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 File size : 0.248 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(841)
ใบขนสินค้าขาเข้า ลำดับที่ เลขที่ใบขนฯ เลขที่ชำระอากร/ธนาคารค้ำประกัน
 File size : 0.033 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(654)
หากภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าภาษีอากร หรือรายได้อื่น และ/หรือหนังสือค้ำประกันคืนจากกรมศุลกากร
 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(708)
1.ชื่อผู้ขอคืน......................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร..................เลขประจำตัวประชาชน..............................
 File size : 0.663 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(888)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.