หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   เกณฑ์การขอเครื่องหมาย Registered 
6.2K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรองต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
 File size : 0.033 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(928)
 ผู้ประกอบการยื่นใบสมัตรขอรับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered 1) เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com 2) e-mail : e-commerce@dbd.go.th  3)โทรสาร 0 2547 5973
 File size : 0.164 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(907)
1. กรมพฒันาธุรกิจการค้าอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย DBD Registered หรือ DBD Verified 2.จดัส่ง Source Code ใหธุรกิจที่ได้รับอนุญาตทาง e-Mail : e-commerce@dbd.go.th
 File size : 0.54 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(1,103)