หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   บทความองค์ความรู้ (รวมเล่ม) 
2.7K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ SMEs ทําให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของภาคการผลิตสินค้าและอุตสหกรรมบริการ SMEs
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(811)