หน้าดาวน์โหลด   ทำเลค้าขาย   ทะเบียนตลาดสดประเภทที่ 1 
24K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 150 แห่ง ปี 2554

 File size : 0.063 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(2,071)
สรุปสถานการณ์ตลาดประเภทที่ 1  เขต 1 ปีงบประมาณ 2554 

 File size : 0.174 MB.
 Type : doc
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,599)
ทะเบียนรายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ปี 2554  ศูนย์อนามัยที่ 2  สระบุรี

 File size : 0.079 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,276)
ศูนย์อนามัยที่ 3  ชลบุรี  ลำดับ ที่ ชื่อเทศบาล/อบต ชื่อตลาด

 File size : 0.1 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,302)
ผลการประเมินตลาด ประเภทที่ 1 ปี 2554  จำแนกรายจังหวัด

 File size : 0.084 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,290)
ผลการดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อ จังหวัดชัยภูมิ  ปี 2554 

 File size : 0.078 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,159)
รายชื่อตลาดสดประเภทที่ 1   ปี  2554  จังหวัดกาฬสินธุ์

 File size : 0.147 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,237)
รายชื่อตลาด ประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่  7  อุบลราชธานี

 File size : 0.085 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,159)
รายชื่อตลาด ประเภทที่ 1 ปี 2554    จำแนกรายจังหวัด (ตาม KPI : ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ เป้าหมาย 80%) 

 File size : 0.162 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,175)
ทะเบียนรายชื่อตลาด ประเภทที่ 1 ปี 2554   จำแนกรายจังหวัด

 File size : 0.063 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,256)
รายชื่อตลาดสดที่ผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  จังหวัดแพร่ ปี 2554

 File size : 0.104 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,209)
รายชื่อตลาดสดที่ผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  จังหวัดแพร่ ปี 2554                   


 File size : 0.118 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,123)
รายชื่อตลาด ประเภทที่ 1 ปี 2554    จำแนกรายจังหวัด (ตาม KPI : การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหาร เป้าหมาย 80%)

 File size : 0.073 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,201)