หน้าดาวน์โหลด   กรมการขนส่งทางบก (50 ไฟล์)
12K
ค้นหาไฟล์ Read more
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (2 ไฟล์)
รับเรื่องร้องเรียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 (รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถสี่ล้อเล็ก รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง), รับเรื่องร้องเรียนรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (รถเมล์ รถตู้ บขส. รถสองแถว)
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์รับจ้างและรถบริการ(รถแท็กซี่) (6 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ สำหรับนิติบุคคล, แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ สำหรับบุคคลธรรมดา, แบบคำขอคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง สำหรับนิติบุคคล, แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร (รถ30) (6 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง, แบบคำขอบรรจุ เปลี่ยน ถอน, แบบคำขออื่นๆ, ใบสมัครมาตรฐานคุณภาพรถบัสทัศนาจร 4 ดาว, ใบสมัครมาตรฐานคุณภาพรถบัสทัศนาจร 5 ดาว, หนังสือมอบอำนาจ
การขนส่งผู้โดยสารประจำทาง (3 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตให้ใช้รถผิดประเภทและใช้รถทำการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่, แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก, แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางระหว่างประเท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร (3 ไฟล์)
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร, แบบคำขอมอบที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร, แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ทะเบียนรถขนส่ง (4 ไฟล์)
แบบคำขอจดทะเบียนรถ, แบบคำขอโอนและรับโอน, แบบคำขออื่น ๆ, หนังสือมอบอำนาจ
ทะเบียนรถยนต์ (8 ไฟล์)
แบบคำขอจดทะเบียนรถ (กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นขนาด A3), แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ, แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราว, แบบคำขอโอนและรับโอน, แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ, แบบคำขออื่น ๆ, หนังสือยินยอม, หน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (6 ไฟล์)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และการขนส่งส่วนบุคคล, แบบคำขอเพิ่มรถ บรรจุรถ เปลี่ยนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ ที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล, คำขอวางหลักทรัพย์, หนังสือชี้แจง, สัญญาให้สิทธิการใช้สถาน
ใบอนุญาตขับรถ (4 ไฟล์)
แบบคำขออื่นๆ (กรณีชำรุด สูญหาย แก้ไขชื่อ-สกุล แก้ไขที่อยู่ ต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น), บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย, หนังสือมอบอำนาจ, ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ต้องตรวจวัดส
ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถขนส่ง (4 ไฟล์)
แบบคำขออื่นๆ, แบบคำขอติดตั้งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง, แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ, แบบคำขออนุญาตตรวจสภาพรถนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ ซึ่งใช้กับรถตามพรบ.การขนส่งทางบก
ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (4 ไฟล์)
แบบคำขอโอนและรับโอน, แบบคำขออื่นๆ, แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ, หนังสือมอบอำนาจ