หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร   เอกสารเผยแพร่ กรมการค้าภายใน 
35K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สินค้าหีบห่อมีการแสดงปริมาณสุทธิเป็น น้ำหนัก ความยาว หรือ นับเป็นหน่วย

 File size : 0.213 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(899)
ก๊าซหุงต้มเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อประชาชนผู้บริโภคสำหรับใช้ประกอบอาหาร

 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(905)
เครื่องหมายรูปพนมมือคือ สัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ

 File size : 0.852 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(1,070)
ธงฟ้า-ราคาประหยัด ใช้สีฟ้ามอคราม ซึ่งเป็นสีประจำ กระทรวงพาณิชย์ เป็นสัญลักษณ์ที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 File size : 0.238 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(895)
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่มีค่าใช้จ่าย

 File size : 0.638 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(930)
เป็นองค์กรนำในการส่งเสริมการค้าให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม พัฒนากลไกการตลาด

 File size : 0.939 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(955)
ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยางมากขึ้นโดยเฉพาะการอ่านรหัส และสัญลักษณ์ต่างๆ

 File size : 0.276 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(1,004)
กรมการค้าภายใน จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ราคาสินค้า สายด่วน 1569 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 File size : 2.575 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(1,044)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อม วัตถุประสงค์ นายทะเบียนรับรองไว้ไม่เกิน 30 วัน

 File size : 0.39 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(923)
หน้าที่ของกิจการคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น รับทำการเก็บรักษาสินค้าหรือรับทำการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินค้า

 File size : 0.536 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(1,105)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันให้มีการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าขึ้น

 File size : 0.486 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(926)
ประเทศไทยรู้จักใช้วิธีชั่งตวงวัดกันแพร่หลาย มาแต่โบราณกาล วิธีที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่วิธีของไทย

 File size : 1.82 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(966)
การซื้อขายสินค้าที่ต้องใช่เครื่องตวงวัดเป็นเครื่องเปรียบเทียบสินค้า หากการใช้เครื่องชั่งตวงวัดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องแล้ว

 File size : 0.923 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(920)
มาตราชั่งตวงวัด หมายความว่า หน่วยที่กำหนดให้รู้ขนาดหรืออัตราเทียบส่วนใดๆ ของปริมาณต่างๆ

 File size : 2.667 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(917)
เครื่องชั่งหาเปอร์เซนต์แป้งในหัวมันเป็นเครื่องชั่งตวงวัดประเภทหนึ่งที่จะทำให้ทราบค่าเปอร์เซนต์แป้ง

 File size : 0.675 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(929)
การใช้เครื่องชั่งอย่างไรให้เหมาะสมนั้น เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากใช้เครื่องชั่งได้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสินค้า

 File size : 0.94 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(887)
การใช้เครื่องชั่งสปริงในการซื้อขายสินค้ากับผู้อื่น โดยที่มีเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดเพียงด้านเดียว

 File size : 0.464 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(916)
ควรใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง เช่น ไม่ชาร์ทไฟเกินมาตรฐานรถยนต์หรือเกิน 14.5 โวลท์

 File size : 0.27 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(960)
ห้ามผู้ประกอบธุรกิจรวมธุรกิจกันเพื่อก่อให้เกิดการผูกขาด หรือลดการแข่งขันในตลาดเว้นแต่ได้รับอนุญาต

 File size : 5.127 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(908)
หากสงสัยว่าปริมาณสินค้าในหีบห่อ ( ภาชนะหุ้มห่อสินค้า) จะมีปริมาณต่ำกว่าปริมาณที่แสดงไว้บนฉลาก

 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(952)
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ  

 File size : 0.422 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(881)
กำกับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ในการอุปโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง

 File size : 0.263 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(838)
กรมการค้าภายในได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการขอดู ขอสำเนาข้อมูล

 File size : 0.525 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(869)
จริยธรรมทางการค้า  คือ มาตรฐานในการ ซื้อ ขาย ผลิต สินค้า หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม

 File size : 0.228 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(892)
ผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่

 File size : 0.265 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(875)
ผลไม้ไทย   มีมากมายหลายชนิด อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุ บริโภคผลไม้ไทย ได้รสชาติมากคุณค่า

 File size : 0.349 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(876)
กุ้งก้ามกราม   หนึ่งในหลายชนิดของกุ้งที่ได้รับการยอมรับในรสชาติและความอร่อย

 File size : 0.276 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(882)
กุ้งเป็นอาหารที่มีโปรตีน รสชาติดี ราคาไม่แพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวัฒนา เมืองสุข) จึงมอบนโยบายให้กรมการค้าภายในส่งเสริมการจำหน่ายกุ้ง

 File size : 0.262 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(863)
เมนูอาหารไก่-ไข่ไก่ ชุดนี้มี 10 รายการ รสชาติ หลากหลาย นับแต่ยำไก่ย่าง ไก่กรอบ ไก่เค็มทรงเครื่อง ฯลฯ

 File size : 0.253 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(878)
ไก่ โปรตีนชั้นดี เนื้อไก่ อร่อย ยุ่ยนุ่ม ย่อยง่าย ปรุงอาหารได้หลายอย่างทั้งย่าง อบ ทอด นึ่ง ต้ม ผัด แกง กลิ่นเนื้อไก่หอม

 File size : 4.222 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(878)