หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   เกณฑ์การขอเครื่องหมาย Verified 
7.2K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 DBD Verified เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(981)
 หลักเกณฑ์การประเมินอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified)(Business to Consumer : B2C)
 File size : 0.117 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(892)
 หลักเกณฑ์การประเมินอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified)(Business to Business : B2B)
 File size : 0.116 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(878)
 ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce(e-Commerce Solution Providers) เช่น Web Hosting ,Domain name และ e-Market Place
 File size : 0.116 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(885)