หน้าดาวน์โหลด   รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ   ธุรกิจสปา 
7.7K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจสปา ปี 2558 จำนวน 29 ร้าน
 File size : 0.067 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,229)
รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจสปา ปี 2556 จำนวน 17 ร้าน
 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,007)
รายชื่อนิติบุคคล/กิจการ/แบรนด์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ : สปา ปี 2555
 File size : 0.073 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,012)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจสปา ปี 2553 จำนวน 50 ร้าน
 File size : 0.115 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,067)