หน้าดาวน์โหลด   รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (55 ไฟล์)
8.5K
ค้นหาไฟล์ Read more
ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (1 ไฟล์)
รายชื่อธุรกิจผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ปี 2558
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (4 ไฟล์)
DBD Verified ปี 2557 DBD Verified ปี 2556 DBD Verified ปี 2555 DBD Verified ปี 2554
สำนักงานบัญชี (1 ไฟล์)
สำนักงานบัญชีคุณภาพ
ธุรกิจสปา (4 ไฟล์)
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจสปา ปี 2558,2556,2555,2554
ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ (2 ไฟล์)
ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ปี 2558 ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ปี 2556
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (3 ไฟล์)
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2558 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2556 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2555
ธุรกิจร้านอาหาร (4 ไฟล์)
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2558 ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2556 ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2555 ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2553
ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม (2 ไฟล์)
ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม ปี 2558 ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม ปี 2556
ธุรกิจซอฟแวร์ (1 ไฟล์)
ธุรกิจซอฟแวร์ ปี 2556
ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ (2 ไฟล์)
ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ ปี 2556 | ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ ปี 2553
ธุรกิจก่อสร้าง (1 ไฟล์)
ธุรกิจก่อสร้าง ปี 2553
ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO (7 ไฟล์)
ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ปี 2558 ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554, ปี 2553
ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (5 ไฟล์)
ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2558 ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554
ธุุรกิจค้าส่งค้าปลีก (7 ไฟล์)
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 88 ราย ใน 55 จังหวัด | ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปี 2558 ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554, ปี 2553
ธุรกิจแฟรนไชส์ (12 ไฟล์)
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2558, ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554, ปี 2553, ปี 2552