หน้าดาวน์โหลด   เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ   Fundamental of Franchising 
7.9K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Franchising represents a form of business partnership by which the owner (franchisor) of a product, service or method obtains distribution through affiliated dealers (franchisees). 

 File size : 0.18 MB.
 Type : pdf
01-09-2559sme.hktdc
(912)
Franchising made it’s first mark in Hong Kong when Kentucky Fried Chicken ("KFC") outlets established its franchised operations in Hong Kong back in 1970’s. After some time, all the KFC outlets were closed due to non-acceptance of fried food by Hong Kong people. KFC re-entered Hong Kong a few years later and is now operated by an area developer.
 File size : 0.203 MB.
 Type : pdf
01-09-2559sme.hktdc
(927)
Franchising has become one of the most popular ways of growing small businesses.
 File size : 0.196 MB.
 Type : pdf
01-09-2559sme.hktdc
(873)
For many business owners, franchising can appear to be an ideal form of business expansion.
 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf
01-09-2559sme.hktdc
(858)
Advantages and What are the disadvantages of franchising?
 File size : 0.212 MB.
 Type : pdf
01-09-2559sme.hktdc
(926)
There is thousands of franchising business concepts available in the market. However, it is never easy for prospective franchisees to identify the right franchise business for him / her, especially those with no or little experience with running a business.
 File size : 0.167 MB.
 Type : pdf
01-09-2559sme.hktdc
(904)
Hong Kong may consider importing overseas franchise brands to Hong Kong as a base, polish it’s operation and services to suit local needs, then further expand to Chinese mainland when the business is mature.
 File size : 0.181 MB.
 Type : pdf
01-09-2559sme.hktdc
(935)