หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
16K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 จดทะเบียนพานิชย์ (ให้กรอก [1] - [8] ส่วน [9] - [12] ให้เลือกกรอกตามแต่กรณี
 File size : 0.25 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,080)
 ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ...........ทะเบียนเลขที่........ 1.ชื่อผู้ประกอบการ (Owner Name)  2.ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,026)
หนังสือมอบอำนาจ เขียนที่......วันที่.....โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจ้าขอมอบอำนาจให้.......ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...... เลขที่......ซึ่งออกให้ ณ. .........
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(983)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ ข้าพเจ้า .............เป็นเจ้าของอาคาร.......... ซึ่งตั้งอยู่เลขที่.......ตรอก/ซอย........ ถนน.......หมู่ที่ ………ตําบล ………อําเภอ …………จังหวัด..........
 

 File size : 0.067 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(1,502)
ตัววอย่างการกรอกเอกสารแนบแบบ ทพ. (บุคคลธรรมดา)   เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผปู้ระกอบพาณิชยกิจ……… 
 File size : 0.233 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(1,089)
 ตัวอย่างการกรอกแบบ ทพ.(บุคคลธรรมดา)  [ ] สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์   [ ] สำนักทะเบียนพาณิชย์ อำเภอ.....จังหวัด...
 File size : 0.609 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(1,601)
ตัวอยางใบทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (กรณีจดในนามบุคคลธรรมดา)  ทะเบียนเลขที่ 1111111111113    คําขอที่ 2222222222213  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(1,051)
ความเป็นมา   ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กําหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา

 File size : 1.211 MB.
 Type : pdf
08-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(1,164)
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย  พ.ศ. 2499และประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนี้

 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
01-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(950)