หน้าดาวน์โหลด   สถานการณ์โควิด19 (COVID-19)   เอกสาร หนังสือ คู่มือ  
5.1K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID 19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID 19 Antigen Test Self Test Kits Kits)

 File size : 0.743 MB.
 Type : pdf
03-08-2564FDA-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
(532)
คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 สำหรับธุรกิจ SMEs มาตรการด้านการเงิน/แรงงาน มาตรการด้านภาษี มาตรการด้านสาธารณูปโภค
 File size : 18.331 MB.
 Type : pdf
08-06-2563สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(747)
คู่มือการลงทะเบียน กิจการ/กิจกรรม โครงการ “ไทยชนะ”
 File size : 10.47 MB.
 Type : pdf
21-05-2563ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค.
(753)
รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย GDP ไตรมาสที่ 1-2563
 File size : 1.927 MB.
 Type : pdf
21-05-2563สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(734)
เป็นระบบเศรษฐกิจที่นำความรู้และนวัตกรรมทางด้านชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ มาช่วยพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
 File size : 26.238 MB.
 Type : pdf
07-05-2563ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
(730)
เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดใให้ได้มากที่สุด โดยการลดของเสียและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ก่อให้เกิดวงรอบของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้ได้มากที่สุด
 File size : 28.093 MB.
 Type : pdf
07-05-2563ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
(721)
 เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างให้เกิด “การเติบโตสีเขียว”
 File size : 13.784 MB.
 Type : pdf
07-05-2563ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
(1,072)
เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์เป็นแนวคิดใหม่ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยกร ผ่านกระบวนการจัดสรรทรัพยกรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งบริการเช่ารถ เช่าที่พัก เช่าอุปกรณ์ เช่าพื้นที่ทำงาน เมกเกอร์สเปซ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น
 File size : 15.314 MB.
 Type : pdf
07-05-2563ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
(714)
การเตรียมการรับมือกับวัยชรา เมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว การมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าวัยแรงงานจะส่งผลทางบวกหรือทางลบต่อประเทศไทยอย่างไร ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือในเรื่องใดบ้าง หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดและการเตรียมตัวของประเทศเพื่อรองรองเศรษฐกิจผู้สูงวัย
 File size : 13.497 MB.
 Type : pdf
07-05-2563ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
(805)
มุ่งให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ AI ที่อยู่รอบตัวเราในปัจจุบัน และที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของเราในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันสะดวกสบายยิ่งขึ้น
 File size : 18.092 MB.
 Type : pdf
07-05-2563ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
(718)
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)
 File size : 2.508 MB.
 Type : pdf
05-05-2563กระทรวงสาธารณสุข
(724)
KFC THAI HOME คู่มือความอร่อย หลากหลายสไตล์ผู้พัน
 File size : 11.657 MB.
 Type : pdf
27-04-2563 ไม่ระบุ
(721)
การผ่อนคลายล็อคดาวน์ราบรื่น ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ โดยรัฐไม่ละเลยการเฝ้าระวังโรคต่อเนื่อง
 File size : 1.847 MB.
 Type : pdf
27-04-2563สอวช
(783)
คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะทำงานกลุ่มมาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่


 File size : 1.602 MB.
 Type : pdf
24-04-2563 ไม่ระบุ
(787)
การที่ประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากรัฐบาลรวมไปถึงการที่ประชาชนรับทราบข่าวลือหรือข่าวปลอม(Fake news) ตามหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งกรณีนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับการบริหารจัดการโซ่อุปทาน


 File size : 3.936 MB.
 Type : pdf
20-04-2563TBS Insights
(850)
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค COVID–19 เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิด มาก่อนว่าจะเกิดการระบาดในวงกว้างไปทั่วโลก ส่งผลให้มีการเสียชีวิตนับแสนคน
 File size : 6.815 MB.
 Type : pdf
16-04-2563สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
(1,190)
เราจะข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ แต่ด้วยผู้เสียหายจำนวนเท่าใด? เราต้องเสียคนที่เรารักไปมากเท่าใด? คำตอบนั้นอยู่ที่สองมือของเราที่จะลงมือทำ
 File size : 1.07 MB.
 Type : pdf
08-04-2563ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
(728)