หน้าดาวน์โหลด   ทำเลค้าขาย   Clean Food Good Taste 
12K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ร้านอาหาร ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพของกรมอนามัย  15  ข้อ

 File size : 9.741 MB.
 Type : ppt
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,215)
แผงลอยจำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพของกรมอนามัย  12  ข้อ

 File size : 3.865 MB.
 Type : ppt
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,073)
อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ  การเก็บอาหารประเภทต่างๆ 

 File size : 11.173 MB.
 Type : ppt
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,161)
ต้องตรวจสุขภาพและมีหนังสือรับรองจากแพทย์ก่อนจะเป็น  ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


 File size : 0.497 MB.
 Type : ppt
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,085)
ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อน  ที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม

 File size : 7.618 MB.
 Type : ppt
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,324)
อัตราป่วยด้วย อหิวาตกโรค/อุจจาระร่วงเฉียบพลับ/อาหารเป็นพิษ/ลดลง   ไม่เกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง  5 ปี

 File size : 9.978 MB.
 Type : ppt
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(964)