หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร   ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) EXIM B... 
95K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้ชี้นำราคาสินค้าเกษตรสำสคัญในตลาดโลกได้ในอนาคต

 File size : 0.338 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(359)
ในปี 2550 และ 2551 ธสน. มีมูลค่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวนเท่าใด

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(297)
กรณีค่าเงินบาทอ่อนตัวหรือแข็งตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD มีข้อแนะนำอย่างไร ว่าควรจะทำ Forward Contract ในช่วงเวลาใดถึงจะดีและได้ประโยชน์สูงสุด

 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(306)
การผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นเสมือนการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่ติดต่อทำธุรกรรมด้วย ประกอบกับมาตรฐานแต่ละชนิดมีรายละเอียดการรับรองที่แตกต่างกัน

 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(270)
ผู้ที่จะเข้าเป็นนักลงทุนในนิวซีแลนด์ มีสิทธิ์ขอ residence permit เป็นนักลงทุนได้ในนิวซีแลนด์เป็นเวลา 5 ปี

 File size : 0.117 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(323)
ประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญในการส่งออกเครื่องประดับของไทย ได้แก่ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และบาห์เรน ซึ่งมีระเบียบนำเข้าเครื่องประดับสำคัญ ดังนี้

 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(309)
อยากทราบว่าคนที่เป็นกลุ่ม ไม่ใช่บริษัทจะกู้เงินได้หรือไม่ และต้องใช้หลักฐานอะไร?

 File size : 0.081 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(292)
โครงการของรัฐที่ได้รับเงินทุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ใช้วัตถุดิบ เช่น เหล็ก และสินค้า

 File size : 0.732 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(289)
สำหรับผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์ในการส่งออก มีการติดตามภาระคงค้างจากคู่ค้าอย่างเป็นระบบ

 File size : 0.757 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(304)
ส่งเสริมโครงการสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกไทย

 File size : 0.72 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(271)
ธุรกิจแข่งขันในการนำเสนอสินค้าละบริการที่มีคุณค่ามากที่สุด

 File size : 0.459 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(292)
ภาษีสินค้าอุตสาหกรรมลดไปมากแล้ว แต่มีมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 File size : 0.509 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(258)
ธุรกิจส่งออกไได้ปรับตัวอย่างมากแล้ว ปัญหาอยู่ที่ ภาวะการแข่งขันทางการค้า /การลงทุนรุนแรง

 File size : 0.205 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(244)
รัสเซีย..ปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากระบบวางแผนส่วนกลางไปสู่ระบบเสรีนิยมตั้งแต่ปี 1992

 File size : 0.435 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(281)
กลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นชนชาติของประเทศและเชื้อสายจากราชวงศ์หรือนักลงทุนจากต่างประเทศ

 File size : 0.407 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(312)
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงวานภาครัฐ เอกชนและผู้ใช้บริการ

 File size : 0.619 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(317)
 ให้สินเชื่อสำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในกระบวนการส่งออกเพื่อขยาย ปรับปรุง หรือ ยกระดับการให้บริการ

 File size : 0.729 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(319)
การเปลี่ยนแปลงของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน(GMS) การสนับสนุนการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ

 File size : 4.315 MB.
 Type : ppt
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(337)
ศักยภาพของเวียดนาม ประชากรมากและอัตราขยายตัวสูง เครือข่ายในต่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว

 File size : 0.596 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(313)
สนับสนุน Trading Company เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ตลาดโลก


 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(277)
การส่งออกส่วนใหญ่ของเอเชียเป็นการส่งออกของกลุ่ม EA 10* ด้วยสัดส่วนสูงถึงกว่า 26% ของมูลค่าส่งออกของทั้งโลกในปี2547

 File size : 0.544 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(237)
สินค้าเกษตร/อุตฯเกษตร +14.0% ยางพารา มันสำปะหลัง อาหาร (กุ้ง อาหาร ทะเลกระป๋องและแปรรูป ผัก ผลไม้ ไก่)

 File size : 0.264 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(272)
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ในครอบครัวรัสเซียจะมีโครงสร้างและความสัมพันธ์คล้ายกับครอบครัวเอเชียมากกว่าครอบครัวยุโรป

 File size : 0.163 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(425)
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ายกัน ความรู้จัก และติดต่อค้าขาย  กันเป็นเวลายาวนานนับร้อยปี

 File size : 0.479 MB.
 Type : ppt
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(376)
บริการที่เกี่ยวกับการอ้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้  ให้บริการจอง Forward contract สำหรับผู้ส่งออก  ให้บริการจอง Forward contract สำหรับผู้นำเข้า

 File size : 0.219 MB.
 Type : pdf
01-10-2558ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(303)
เป้าหมายการส่งออก ปี 2549 กำหนดให้ขยายตัวร้อยละ 17.5 คิดเป็นมูลค่า 130,288 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 File size : 0.269 MB.
 Type : pdf
29-05-2555EXIM Bank
(570)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.