หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สินค้าที่นำไปแสดงในคูหาจำนวน 160  คูหา ประกอบด้วย อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร พลาสติก สินค้าการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ รองเท้า เครื่องสำอาง อิเล็กทรอนิคส์ เครื่องใช้ในบ้าน วัสดุก่อสร้าง
 File size : 0.085 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(275)
 ตลาดสินค้าอาหารฮาลาลของอินโดนีเซียมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค
 File size : 0.139 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(275)
 ผลกระทบต่อไทย  การส่งออกข้าวของไทยมีการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้น และฟิลิปปินส์มีการปรับลดโควต้าการนำเข้าข้าวจากไทยลงและนำเข้าข้าวจากประเทศอื่นเพิ่ม
 File size : 0.18 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(216)
 การเร่งรัดมาตรการในการเชิญชวนการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI)เช่น กฏหมายการครอบครองที่ดินสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียกลายเป็นแหล่งผลิตสินค้าของอาเซียน
 File size : 0.178 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(211)
 โอกาสของไทย
ข้าวราดแกงเขียวหวานในรูปแบบอาหารสำเร็จรูป เป็นหนึ่งในสินค้าศักยภาพของไทยในตลาดญี่ปุ่น ซึ่งสมควรประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคญี่ปุ่น

 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(210)
 ข้อเสนอแนะ
ผู้ประกอบการไทยควรรักษาคุณภาพในการผลิตสินค้าต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทดสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า เพื่อขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาต้นแบบอุตสาหกรรมฯจากฮ่องกง

 File size : 0.147 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(220)
 Thailand Trade Show 2012 ,VioCity Singapore
โอกาสของไทย
สิงคโปร์เป็นตลาดเล็กแต่มีความเป็นสากลสูง การจัดงานนี้ถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสิงคโปร์

 File size : 0.083 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(169)
 รัฐบาลอินเดียจะยกเลิกการยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงงานขนาดใหญ่
รัฐบาลอินเดียจะยกเลิกการยกเว้นภาษีนำเข้าเบื้องต้น(Basic Custom duty)สำหรับอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ 

 File size : 0.172 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(198)
กรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญพบกับการรวมตัว..ครั้งสำคัญของบุคคลชั้นนำในวงการโลจิสติกส์ และธุรกิจการค้า
พบกับกูรูด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ที่จะมาไขความลับสู่ความสำเร็จ

 File size : 8.496 MB.
 Type : pdf
29-08-2555DITP
(388)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นองค์กรทางภูมิ รัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
29-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(236)
เปิดงานโดยคุณสุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก การสัมมนา Export Clinic ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้รับความรู้ความเข้าใจตลาดการส่งออกสินค้า
 File size : 0.37 MB.
 Type : pdf
29-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(165)
 การปรับตัวของธุรกิจหลัง AEC 
-เชิงรุก
1.หาแหล่งวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป ใน AEC ที่ต้นทุนต่ำ
2.เพิ่มการขายและใช้ประโยชน์ จาก Economy of scale
3.ขยายฐานการผลิตใน AEC

 File size : 7.483 MB.
 Type : pdf
28-08-2555pmat
(177)
 เป็นความตกลงที่รวมทุกข้อบทใน CEPT-AFTA และนำมาปรับให้ชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น
 File size : 11.579 MB.
 Type : pdf
28-08-2555thai-aec
(182)
 1.เพื่่อธำรงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ กับทั้งเสริมสร้างคุณค่าทางสันติภาพในภูมิภาคให้มากขึ้น
 File size : 0.403 MB.
 Type : pdf
28-08-2555thai-aec
(200)
 ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อ่านวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กล่าวในงานเสวนาเรื่อง “ASEAN Connectivity : การเชื่อมโยงไร้พรมแดนอาเซียน…โอกาสและความท้าทาย” 
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
28-08-2555thai-aec
(205)
 ใกล้เข้ามาทุกขณะจิตแล้ว สำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ซึ่งจะทำให้ขอบเขตการค้าและการลงทุนเปิดกว้างขึ้นเป็น 10 ประเทศ จากขนาดตลาดในประเทศไทยที่มีประชากรเพียง 60-70 ล้านคน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
28-08-2555thai-aec
(252)
 แม้ว่า สปาไทย จะเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และอยู่ในระดับผู้นำของโลกด้านธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากสปาไทยมีจุดเด่นในด้านคุณภาพ มาตรฐาน บุคลากรผลิตภัณฑ์ การออกแบบดีไซน์ รวมถึงการบริหารจัดการ
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
28-08-2555thai-aec
(414)
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)   จะทำาให้อาเซียนเป็นที่สนใจ มีบทบาทและอำานาจต่อรองมาก
ขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลกแบบเดียวกับสหภาพยุโรป (EU) ด้วยตลาดที่มีขนาดประชากรกว่า 580 ล้านคน มากกว่าทั้งสหภาพยุโรป มีมูลค่า 
การค้า ระหว่างประเทศถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และถึงแม้จะมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเท่ากับเพียงเกาหลีใต้ แต่เป็นแหล่งดึงดูดเงิน
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและมีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมกันคิดเป็นอันดับสองของโลก

 File size : 10.641 MB.
 Type : pdf
27-08-2555scbeic
(401)
 AEC เกี่ยวข้องกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน ซึ่งครอบคลุมการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทุน,การเคลื่อนย้ายแรงงาน,การปรับพิธีการศุลกากร
 File size : 0.816 MB.
 Type : pdf
27-08-2555aseanwatch
(285)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community)คืออะไร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC)เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นกว่าการดำเนินงานของอาเซียนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแนวคิดของผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่8 เมื่อปี2553 โดยมีเป้าหมายให้บรรลุผล ภายในปี 2563(ค.ศ.2020) และต่อมาผู้นำอาเซียนได้เร่งเวลาให้เร็วขึ้นเป็นปี2558(ค.ศ.2015)

 


 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf
24-08-2555 Mr.Vatcharis
(182)
 เนื้อหาการบรรยาย
1.ภาพรวม AEC
2.โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC
3.ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร
4.บทบาทของสภาอุตสาหกรรมฯ

 File size : 4.087 MB.
 Type : ppt
24-08-2555สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(357)
เป้าหมายสำคัญของ AEC
1.เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม
2.เป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3.การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม
4.การเชื่อมโยงของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก

 File size : 1.51 MB.
 Type : pdf
24-08-2555pmat
(194)
อาเซียน (ASEAN) เป็นเสมือนแกนหลักในการปรับตัวเข้าสู่สังคมโลกยุคใหม่

 File size : 0.104 MB.
 Type : doc
24-07-2555เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
(1,390)
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

 File size : 0.108 MB.
 Type : doc
24-07-2555http://www.thai-aec.com/41#ixzz20UFsJkxS
(218)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.