หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การเปิดเสรีการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีได้มีส่วน ช่วยให้สินค้าไทยสามารถเข้าสู่ตลาดของประเทศคู่เจรจาได้มากขึ้น

 File size : 7.535 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(195)
ขณะนี้ประเทศกัมพูชามีความแข็งแรงและมีความพร้อมที่จะเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

 File size : 12.199 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(232)
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็น กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอาเซียน โดยคิดเป็นกว่าร้อยละ 96

 File size : 3.61 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(203)
อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด และจัดเป็นที่สำคัญของไทย
 File size : 30.247 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(212)
กลุ่มประเทศอาเซียน นับเป็นภูมิภาคที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วยจำนวนประชากรที่มีมากกว่า 550 ล้านคน

 File size : 3.358 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(236)
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967. The Member States of the Association are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia,Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam.

 File size : 1.188 MB.
 Type : pdf
16-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(226)
The creation of a stable, prosperous, and highly competitive economic region is the goal of ASEAN economic integration.

 File size : 1.406 MB.
 Type : pdf
16-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(191)
การจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายระหว่างSME Service Provider ไทย–จีน(Thai – China SME Service Provider Networking)

 File size : 2.562 MB.
 Type : pdf
16-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(123)
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 File size : 4.005 MB.
 Type : pdf
16-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(178)
"การลงทุนที่ครอบคลุม" หมายถึงในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐสมาชิกการลงทุนในดินแดนของตนโดยผู้ลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใดซึ่งมีอยู่ ณ วันที่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ

 File size : 2.792 MB.
 Type : pdf
16-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(267)
SMEs ควรเริ่มจากการสร้างยี่ห้อหรือชื่อเรียกสินค้าที่จดจำง่าย ผนวกกับตราสัญลักษณ์ (Logo)
 File size : 8.395 MB.
 Type : pdf
16-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(165)
1.ความสำคัญของโครงการ
1.1 ที่มาของโครงการ
ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำโครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

 File size : 27.773 MB.
 Type : pdf
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(236)
การเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ คงจะต้องดำเนินการทั้งโดยการทำความตกลงในระดับอาเซียนโดยรวม
 File size : 0.912 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(393)
หลังจากที่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการเปิดเสรีการลงทุนในอาเซียนในตอนที่แล้ว ในครั้งนี้จะขอพูดถึงเรื่องการเปิดเสรีแรงงานอาเซียน
 File size : 1.42 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(278)
การให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีให้รู้และเข้าใจถึงโอกาสและอุปสรรคในการทำธุรกิจแต่ละประเทศนั้น
 File size : 1.605 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(254)
สิ่งที่เอสซีจีถือเป็นความท้าทายของการเข้าไปทำธุรกิจในอาเซียน ได้แก่ ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมเนื่องจากมีพนักงานชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงานในสัดส่วน 26 %
 File size : 0.573 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(235)
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้กระตุ้นให้คนไทยบางกลุ่ม อาสาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผ่าน Facebook Page ซึ่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและรองรับการโต้ตอบระหว่างกัน
 File size : 1.232 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(217)
 อาเซียนมีความตกลงด้านการลงทุน 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนหรือ ASEAN IGA และกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน หรือ AIA 
 File size : 0.107 MB.
 Type : doc
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,436)
เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุสินค้า ปรับปรุงโดยองค์การศุลกากรโลก ประกอบไป ด้วยประเภทย่อยประมาณ 5.000 รายการ

 File size : 10.938 MB.
 Type : pdf
08-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(449)
ภายใต้เขตการค้าเสรี การเข้ามาเป็นคู่ค้าระหว่างกันมีข้อกำหนดเบื้องต้นให้ แต่ละฝ่ายมีการลดภาษีการส่งออก-นำเข้าสินค้าระหว่างกัน
 File size : 8.682 MB.
 Type : pdf
08-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(248)
การเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียวจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการผลิตใน ภูมิภาค และเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก

 File size : 29.317 MB.
 Type : pdf
08-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(207)
ภาษีนำเข้าเป็น 0 ลดอุปสรรคนำเข้าวัตถุดิบ/สินค้ากึ่งสำเร็จ ตลาดใหญ่ขึ้น 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง

 File size : 9.174 MB.
 Type : ppt
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(591)
ประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอเครื่องนุ่มห่ม อีเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ รวมทั้ง อาหาร เกษตรและป่าไม้
 

 File size : 6.341 MB.
 Type : ppt
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(298)
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 

 File size : 18.733 MB.
 Type : ppt
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(207)
ประเทศสมาชิกประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
 File size : 0.458 MB.
 Type : pdf
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(214)
อัตราอากรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนสำหรับของประเภทหรือชนิดเดียวกันในประเทศผู้ส่งออก ต้องไม่เกินอัตราตามราคาร้อยละยี่สิบ
 File size : 0.668 MB.
 Type : pdf
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(348)
ตัวอย่างข้อจำกัดต่อการปฏิบัติกับต่างชาติกฎหมาย/มาตรการที่รัฐของประเทศภาคีมีการใช้บังคับ/ปฏิบัติกับผู้ให้บริการต่างชาติแตกต่างกับผู้ให้บริการในชาติตน

 File size : 1.859 MB.
 Type : pdf
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(256)
กระป๋องคนจน เมื่อถึงสิ้นเดือนจะทรงประชุมทั้ง ๓ พระองค์ว่า จะนำเงินก้อนนี้ไปทำประโยชน์อะไร หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจนอย่างไรดี
 File size : 30.299 MB.
 Type : pdf
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(177)
ในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน ผมมองว่า เราควรให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทาง กายภาพมากที่สุด เนื่องจากเป็นการเน้นความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

 File size : 0.16 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(226)
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการศึกษาสามารถรวบรวมองค์ความรู้บทบาทของภาคการศึกษาที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
 File size : 0.207 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(271)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.