หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน
 File size : 1.264 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมประชาสัมพันธ์
(172)
 อาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
 File size : 11.579 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(172)
 ประเทศลาว*เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 File size : 16.481 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(145)
เมื่อปี 2535 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง และอื่นๆ โดยอาศัยโอกาสจากเส้นทางที่
 File size : 0.436 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,413)
เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวดีต่อเนื่องหนุนให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ขยายตัวตาม
 File size : 0.552 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(875)
ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่แทบทุกครัวเรือนต้องมีไว้ใช้ เพราะนอกจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยอำนวย
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(788)
ความต้องการใช้ผ้าผืนในกัมพูชามีแนวโน้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของการส่งออกเครื่องนุ่นห่ม
 File size : 0.235 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,110)
ปัจจุบันตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในพม่ามีขนาดไม่ใหญ่นัก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
 File size : 0.462 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,565)
ผลผลิตน้ำตาลทรายของเวียดนามในแต่ละปีค่อนข้างผันผวน เนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพา
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(555)
ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามมีจำนวนมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 File size : 0.124 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(296)
ทำไมตลาดตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบในเวียดนามจึงน่าสนใจ
 File size : 0.779 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(523)
พม่าเป็นตลาดที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมความงามและความสะอาดของไทยมีโอกาสเข้าไปขยายตลาดได้อีก
 File size : 0.193 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(366)
โครงสร้างตลาดเครื่องปรับอากาศอินโดนีเซีย ... พึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก และเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
 File size : 0.347 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(572)
เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราสูงราวร้อยละ 20 ในช่วงปี
 File size : 0.2 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(403)
ยอดจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เสริมความงามและทำความสะอาดร่างกายในเวียดนาม
 File size : 0.241 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(954)
ทำไมตลาดอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในอินโดนีเซ๊ยถึงน่าสนใจ
 File size : 0.205 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,146)
หลังจากนาย อันโด โมโมฟุกุ ชาวไต้หวันที่อพยพไปอยู่ญี่ปุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Nissin
 File size : 0.12 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(590)
ฝ่ายวิจัยธุรกิจ รวบรวมและประเทินผลกระทบจากโครงการลงทุน
 File size : 0.254 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(288)
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ประสบปัญหาขยายตัวของเมื่อง
 File size : 0.143 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(600)
นับตั้งแต่ สปป.ลาว มีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศตั้งแต่ปี 2529 และประกาศใช้กฎหมายส่งเสริม
 File size : 0.147 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(551)
แขวงหลวงพระบางเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของ สปป.ลาว โดยเฉพาะ
 File size : 0.366 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(277)
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามมีนโยบายดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อกระตุ้นและ
 File size : 0.409 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(845)
โครงการสะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที 3 นับเป็นส่วนหนึงของการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
 File size : 0.479 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(278)
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาล สปป.ลาว มีแผนกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจ สปป.ลาว อย่างจริงจัง ด้วยการออกนโยบาย
 File size : 0.198 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(632)
ปัจจุบันธุรกิจสุขภาพของไทยนับว่ามีความได้เปรียบมากเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชียทั้งในด้าน
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(807)
นอกเหนือจากการพัฒนาแหล่งพลังงานเพือสร้างความมันคงด้านพลังงานให้เสมอภาคเท่าเทียมกันใน
 File size : 0.173 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(705)
รัฐบาลเวียดนามเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาพลังงานในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการใช
 File size : 0.246 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(553)
ในบรรดาจังหวัดที่มีศักยภาพในการลงทุนในเวียดนาม นอกจากกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และจังหวัด
 File size : 8.029 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(371)
ธุรกิจการรักษาพยาบาล (Medical Care) เป็นธุรกิจย่อยในสาขาบริการสุขภาพ ซึง& เป็นหนึ&งในสาขา
 File size : 0.188 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,895)
เวียดนาม เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ผู้ส่งออกหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะนอกจากเป็น
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(4,597)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.