หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
 การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน
 File size : 1.264 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมประชาสัมพันธ์
(167)
Detail : 
 อาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
 File size : 11.579 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(166)
Detail : 
 ประเทศลาว*เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 File size : 16.481 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(135)
Detail : 
เมื่อปี 2535 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง และอื่นๆ โดยอาศัยโอกาสจากเส้นทางที่
 File size : 0.436 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(2,404)
Detail : 
เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวดีต่อเนื่องหนุนให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ขยายตัวตาม
 File size : 0.552 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(871)
Detail : 
ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่แทบทุกครัวเรือนต้องมีไว้ใช้ เพราะนอกจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยอำนวย
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(783)
Detail : 
ความต้องการใช้ผ้าผืนในกัมพูชามีแนวโน้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของการส่งออกเครื่องนุ่นห่ม
 File size : 0.235 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,107)
Detail : 
ปัจจุบันตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในพม่ามีขนาดไม่ใหญ่นัก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
 File size : 0.462 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,562)
Detail : 
ผลผลิตน้ำตาลทรายของเวียดนามในแต่ละปีค่อนข้างผันผวน เนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพา
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
11-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(552)
Detail : 
ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามมีจำนวนมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 File size : 0.124 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(291)
Detail : 
ทำไมตลาดตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบในเวียดนามจึงน่าสนใจ
 File size : 0.779 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(518)
Detail : 
พม่าเป็นตลาดที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมความงามและความสะอาดของไทยมีโอกาสเข้าไปขยายตลาดได้อีก
 File size : 0.193 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(362)
Detail : 
โครงสร้างตลาดเครื่องปรับอากาศอินโดนีเซีย ... พึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก และเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
 File size : 0.347 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(569)
Detail : 
เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราสูงราวร้อยละ 20 ในช่วงปี
 File size : 0.2 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(393)
Detail : 
ยอดจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เสริมความงามและทำความสะอาดร่างกายในเวียดนาม
 File size : 0.241 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(947)
Detail : 
ทำไมตลาดอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในอินโดนีเซ๊ยถึงน่าสนใจ
 File size : 0.205 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,142)
Detail : 
หลังจากนาย อันโด โมโมฟุกุ ชาวไต้หวันที่อพยพไปอยู่ญี่ปุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Nissin
 File size : 0.12 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(587)
Detail : 
ฝ่ายวิจัยธุรกิจ รวบรวมและประเทินผลกระทบจากโครงการลงทุน
 File size : 0.254 MB.
 Type : pdf
10-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(282)
Detail : 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ประสบปัญหาขยายตัวของเมื่อง
 File size : 0.143 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(595)
Detail : 
นับตั้งแต่ สปป.ลาว มีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศตั้งแต่ปี 2529 และประกาศใช้กฎหมายส่งเสริม
 File size : 0.147 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(548)
Detail : 
แขวงหลวงพระบางเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของ สปป.ลาว โดยเฉพาะ
 File size : 0.366 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(272)
Detail : 
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามมีนโยบายดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อกระตุ้นและ
 File size : 0.409 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(839)
Detail : 
โครงการสะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที 3 นับเป็นส่วนหนึงของการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
 File size : 0.479 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(274)
Detail : 
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาล สปป.ลาว มีแผนกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจ สปป.ลาว อย่างจริงจัง ด้วยการออกนโยบาย
 File size : 0.198 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(630)
Detail : 
ปัจจุบันธุรกิจสุขภาพของไทยนับว่ามีความได้เปรียบมากเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชียทั้งในด้าน
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(803)
Detail : 
นอกเหนือจากการพัฒนาแหล่งพลังงานเพือสร้างความมันคงด้านพลังงานให้เสมอภาคเท่าเทียมกันใน
 File size : 0.173 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(702)
Detail : 
รัฐบาลเวียดนามเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาพลังงานในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการใช
 File size : 0.246 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(549)
Detail : 
ในบรรดาจังหวัดที่มีศักยภาพในการลงทุนในเวียดนาม นอกจากกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และจังหวัด
 File size : 8.029 MB.
 Type : pdf
05-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(366)
Detail : 
ธุรกิจการรักษาพยาบาล (Medical Care) เป็นธุรกิจย่อยในสาขาบริการสุขภาพ ซึง& เป็นหนึ&งในสาขา
 File size : 0.188 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,889)
Detail : 
เวียดนาม เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ผู้ส่งออกหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะนอกจากเป็น
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
04-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(4,588)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,585 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
653 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.