หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจไทยเปรียบเทียบกับ กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงธุรกิจภายในภูมิภาคอาเซียน
 File size : 17.318 MB.
 Type : pdf
13-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(258)
Detail : 
อาเซียน-จีน ความตกลงด้านการค้าสินค้า มีผลเมื่อปี 2549 ด้านบริการมีผลปี 2550 ด้านการลงทุนลงนามเมื่อ 13 สิงหาคม 2552

 File size : 0.146 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(209)
Detail : 
ให้บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายหรืออานวยความสะดวกในการเดินทางสาหรับบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน

 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(392)
Detail : 
การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรีเป็นหนึ่งในหลักการสาคัญที่จะส่งเสริมการไปสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

 File size : 0.199 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(515)
Detail : 
การเปิดเสรีการค้าบริการเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญส่วนหนึ่งต่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเกิดจากการลดข้อจากัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการ

 File size : 0.223 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,168)
Detail : 
นโยบายการลงทุนที่เสรีและเปิดตลาดเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนให้อาเซียนเกิดการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการลงทุนระหว่างกันในอาเซียน

 File size : 0.12 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(524)
Detail : 
ปรับประสานมาตรฐานด้านตลาดทุนในอาเซียนในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ในการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อกาหนดในการเปิดเผยข้อมูล และกฎเกณฑ์การจัดจาหน่ายระหว่างกันให้มากขึ้น

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(334)
Detail : 
การผลิตอาวุธ อยู่ในบัญชี 2 แนบท้าย พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ห้ามไม่ให้ต่างด้าวประกอบกิจการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือ ความมั่นคงของประเทศ

 File size : 0.131 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(395)
Detail : 
กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก (Self-Certification) พ.ศ. 2554 เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(292)
Detail : 
จากการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนธันวาคม 1997 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผู้นาอาเซียนได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสู่ภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(993)
Detail : 
กรอบการตัดสินใจในการตัดสินใจลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน (A Framework for ASEAN Investment Decisions Making ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

 File size : 0.214 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(246)
Detail : 
ความเป็นมาและความสาาคัญ ของ AEC ประชาคมเศรษฐกจิ อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ปี 2558

 File size : 0.37 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(386)
Detail : 
ช่วงระยะเวลา 1 - 2 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานไทยทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งพยายามบอกกล่าวและให้ความรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงหลายมิติ

 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(357)
Detail : 
ตามที่ได้มีการประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก (Self-Certification) พ.ศ.2554 กาหนดให้ผู้ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทยที่ประสงค์จะรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเอง

 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(695)
Detail : 
Asean Economic Community ก่อตั้งขึ้นตามปฎิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย

 File size : 0.23 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(572)
Detail : 
Matrix สถิติการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม 2557) 
 File size : 0.042 MB.
 Type : xls
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(335)
Detail : 
Matrix สถิติการนำเข้าสินค้าของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม 2557) 
 File size : 0.045 MB.
 Type : xls
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(255)
Detail : 
Matrix สถิติการนำเข้าสินค้าของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม-กรกฎาคม 2555)
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(214)
Detail : 
Matrix สถิติการส่งออกสินค้าของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม- กรกฎาคม 2555)
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(251)
Detail : 
Matrix สถิติการนำเข้าสินค้าของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม-มิถุนายน 2555) 
 

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(216)
Detail : 
Matrix สถิติการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม-มิถุนายน 2555) 
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(226)
Detail : 
Matrix สถิติการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม-พฤษภาคม 2555) 
 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(281)
Detail : 
Matrix สถิติการนำเข้าสินค้าของไทยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (มกราคม-พฤษภาคม 2555)
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
13-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(296)
Detail : 
 ‘พาณิชย์’ สํารวจเส้นทาง R8 และ R12 เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน ในสปป.ลาว และเวียดนาม รวมถึงจีนตอนใต้ รองรับการเปิด AEC เผยมีโอกาสทั้งขายสินค้า ลงทุนทําธุรกิจบริการ เปิดร้านอาหาร ซ่อมรถ ร้านสะดวกซื้อ โรงแรม ตามเส้นทาง เชื่อต่อไปบูมแน
 File size : 0.265 MB.
 Type : PDF
20-05-2557กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(334)
Detail : 
5 บิ๊กขนส่งเชียงรายได้อานิสงส์เปิดใช้สะพานมิตรภาพ 4 ไทย-ลาว ช่วยลดต้นทุนเท่าตัวด้านพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเผยอุปสรรคการขนส่งเส้นทางอาร์สามเอไม่ราบรื่น เหตุยังต้องเปลี่ยนรถบรรทุก
 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
20-05-2557E-Customs Service Co., Ltd.
(309)
Detail : 
 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 (เชียงราย-บ่อแก้ว) มูลค่า 1,486.5 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 File size : 0.228 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(294)
Detail : 
 ในปลายเดือนตุลาคม 2556 ได้มีการตรวจพบข้อมูลเท็จบนสินค้าที่จeหน่าย หรือบนเมนูอาหารในห้างสรรพสินค้าและโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่ง
 File size : 0.331 MB.
 Type : pdf
20-05-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(193)
Detail : 
Economic collaboration among the members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) has expanded to cover all key economic fields,

 File size : 7.094 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(215)
Detail : 
รวบรวมรายชื่อ/รายละเอียดส าหรับการติดต่อเพื่อการสัมภาษณ์และ/หรือการขอข้อมูลทั้งในส่วนหน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ SMEs

 File size : 3.025 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(318)
Detail : 
อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีสมาชิก 10 ประเทศ

 File size : 28.165 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(198)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.