หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
 

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
18-07-2555กลุ่มพหุภาคี สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
(165)
 AEC  จึงเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให๎กับบริษัทขนาดเล็กมีช่องทางในการนำเสนอสินค้า
 

 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาชาติธุรกิจ
(203)
 จากการประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง”การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ในช่วงที่ผ่านมา
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
18-07-2555สยามรัฐ
(271)
 ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีการใช้เชนต่างชาติเข้ามาบริหารจัดการในปริมาณมากพอสมควร
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาชาติธุรกิจ
(269)
 มีการกําหนดสาขาวิชาชีพหลักที่มีการจัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
 

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
18-07-2555กรุงเทพธุรกิจ
(290)
 ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและคนในประเทศอาเซียน สำหรับประเทศไทยนั้นข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ
 

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
18-07-2555ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(200)
 ข้าว เป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย
 

 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
18-07-2555ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(212)
 ภาคธุรกิจไทยควรจะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้โอกาสในเรื่องการลดต้นทุนการลงทุน
 

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
18-07-2555โพสต์ทูเดย์
(198)
 ภาครัฐมีแผนการขยายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมทั่วประเทศ
 

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(205)
 ภาคเหนือตอนบนของไทยสามารถเชื่อมกับพม่าผ่านทางด้านต่างๆ เช่น
 

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
18-07-2555โดย อ.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน
(194)
 หลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามที่เรียกว่า “ฮาลาล” นั้นไม่ได้เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุม
 

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
18-07-2555ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(288)
 ไทยจะต้องทำงานเชิงรุกเพื่อให้เติบโตไปพร้อมๆกัน และขอยืนยันว่าการเป็นเออีซี 
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
18-07-2555หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,749 17-20 มิถุนายน พ.ศ. 255
(213)
 อาเซียนกำลังก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเดียวกันที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
 

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
18-07-2555หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,749 17-20 มิถุนายน พ.ศ. 255
(193)
 การส่งออกไทยไปพม่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 27.1% ต่อปี หรือสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น 2 เท่า
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-07-2555เดลินิวส์
(177)
 ขณะที่กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และมีโอกาสขยายตัวมาก ได้แก่ ธุรกิจในภาคการขนส่งและบริการ
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
18-07-2555 โดยดำรงเกียรติ มาลา
(193)
 แม้จะมีการลดอัตราภาษีลงมาเหลือ 0% แล้วก็ตาม แต่การเคลื่อนย้ายสินค้า ประเภทเกษตร
 

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
18-07-2555กรุงเทพธุรกิจ
(174)
 ผู้ผลิตเพื่อการส่งออกจะต้องมองหาประเทศที่มีต้นทุนต่ำ ทั้งค่าแรงและสิทธิ
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-07-2555ASTVผู้จัดการรายวัน
(174)
 ประเทศไทยเราจะต้องสู่ยุคของการแข่งขันกันกลุ่มประชาคมอาเซียน
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
18-07-2555โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
(268)
 ผู้ประกอบการมักมีข้อจากัดด้านเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนาศักยภาพ ดังนั้น
 

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
18-07-2555มติชน
(228)
 ไทยมีวัตถุดิบเป็นจำนวนมากทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย
 

 File size : 0.039 MB.
 Type : doc
18-07-2555หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย
(237)
 การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ 600 กว่าล้านคน หรือ
 

 File size : 0.055 MB.
 Type : doc
18-07-2555ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ
(219)
 อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ 
 File size : 30.361 MB.
 Type : pdf
17-07-2555สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(160)
 การค้าระหว่างประเทศ มีประโยชน์หลายด้านนะจ๊ะลุงผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น
 File size : 6.486 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(163)
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศค่อนขางมาก
 File size : 6.231 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(227)
 อาเซียนถือเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด
 File size : 24.165 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(170)
 ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
 File size : 15.004 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(165)
 อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ห้สามารถทำงานร่วมกัน
 File size : 16.544 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมประชาสัมพันธ์
(513)
อาเซียนได้แสดงบทบาทในการธำรงรักษาและส่งเสริมสันติภาพ 
 File size : 3.95 MB.
 Type : pdf
17-07-2555 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
(179)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.