หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Trade in Services is playing an increasingly important role in the global economy.For countries in the Greater Mekong Sub-region (GMS)

 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(212)
1. Product and market diversification of GMS countries Generally speaking, the exports of GMS countries are concentrated in a few productlines.

 File size : 0.533 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(150)
The global financial crisis caused by sub-prime financial crisis in the United States, has become one of the most radical reshapings of the global economy

 File size : 0.193 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(169)
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ASCC Blueprint3 is adopted to recognize an ASEAN Community that is people-centered, socially responsible with a view to achieving solidarity, unity,

 File size : 0.431 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(200)
การพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS)

 File size : 0.171 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(253)
DFG เชื่อว่า ถึงแม้ว่าการสะสมทุนสำรองโดยวิธีการนี้จะสร้างภาระและผลกระทบต่อ เศรษฐกิจมหภาคของประเทศอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมแล้ว
 

 File size : 0.457 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(378)
การพัฒนาการจัดทำข้อตกลงต่างๆ ตามองค์ประกอบพื้นฐานของโครงสร้างที่ใช้ ร่วมกันของนโยบายการแข่งขันภายในภูมิภาคอาเซียน

 File size : 1.051 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(150)
อาฟต้า หรือ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area-AFTA) จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2535 เพื่อเป็นกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการค้าระหว่างกันภายในอาเซียนมากขึ้น ในช่วง 19 ปี
 File size : 0.117 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(164)
สิ่งหนึ่งที่ประจักษ์ชัดในระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบันคือ “ความไม่สมดุล” ความไม่สมดุลนี้ เป็นผลมาจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างมาก
 File size : 0.121 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(165)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
 File size : 0.117 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(119)
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็จากความสำเร็จในการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
 File size : 10.964 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(165)
In the last five years,democracy around the world has been experiencing a recession
 File size : 5.732 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(166)
การก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนอย่างน่าทึ่งได้นำไปสู่การกล่าวถึงในแง่มุมต่างๆมากมาย และแน่นอนว่าเรื่องเงินหยวนเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการกล่าวถึงกันมาก

 File size : 0.667 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(222)
การเปิดเสรีภาคบริการเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการจัดตั้งประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)

 File size : 0.28 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(220)
ปัจจุบัน การท่องเที่ยวของอาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาไปอีกขั้น และยังคงต้องให้ความสำคัญ ใน ประเด็นที่เกี่ยวกับการตลาดและการสร้างแบรนด์ของภูมิภาค การเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม

 File size : 0.741 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(214)
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศกัมพูชา
1.ควรให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ
 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(282)
คำต่างๆในภาษาอาเซียน
1.มลายู(คลอบคลุมประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไน)
2.บาฮาซา(อินโดนีเซีย)

 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(200)
Senior Transport Officials Meeting หมายถึงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุสโสด้านการขนส่งของอาเซียน
 File size : 1.461 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(163)
1) กลุ่มที่มีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์
 File size : 0.796 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(227)
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทย และประเทศในอาเซียน
ประกอบด้วยการตรวจสอบใบขน นายหน้าค่าระวาง การตรวจสอบค่าระวาง

 File size : 0 MB.
 Type : ไม่ระบุ
29-11-2555หอการค้าไทย
(155)
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่บ่งบอกถึงตำแหน่งทางการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยอาเซียนทั้งหมด
 File size : 0.217 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(191)
สินค้าอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มสินค้าหนึ่งที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมากผ่านการส่งออก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสำคัญ
 File size : 0.146 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(156)
ตำแหน่งทางการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียนที่เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่เป็นอาเซียนด้วยกัน
 File size : 0.933 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(186)
จากเงื่อนไขในข้างต้นผู้ศึกษาได้นำเงื่อนไขเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์สถานะของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
 File size : 0.219 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(203)
สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
สำหรับรายละเอียดในส่วนนี้เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ
 

 File size : 0.154 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(196)
ส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างห่างจากผู้ครองตลาดและมีแนวโน้มที่ผันผวน แต่มูลค่าการส่งออกยังคงขยายตัว
 File size : 0.081 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(151)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานหลักของเอกชนที่ติดตาม การเคลื่อนไหว รวมถึงการเตือนภัยและ นำเสนอโอกาส
 File size : 2.974 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(334)
การเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียนภายใต้กรอบควมตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน
 File size : 5.582 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(190)
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน(ASEAN Trade in Goods Agreement)หรือชื่อย่อว่า "ATIGA"
 File size : 2.704 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(182)
การผลิตข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและคนในประเทศอาเซียน สำหรับประเทศไทยนั้นข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก
 File size : 4.4 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(169)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.