หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ในปัจจุบันกระแสข่าวการเข้ามาเช่าที่ทำการเกษตรในประเทศไทยของต่างชาติ เป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก
 File size : 2.873 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(193)
วัตถุประสงค์ของโครงการ1.เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่  AEC ให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
 File size : 2.36 MB.
 Type : pdf
29-11-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(179)
โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 File size : 0.191 MB.
 Type : pdf
29-11-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(202)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)"
 File size : 0.22 MB.
 Type : pdf
29-11-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(481)
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน 38,000 คน จะมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามรายสาขาอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf
29-11-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(252)
1.อธิบายลักษณะธุรกิจและบทบาทของกิจการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมให้ชัดเจนประโยชน์ที่จะได้จากขั้นตอนนี้
 File size : 4.817 MB.
 Type : pdf
29-11-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,063)
กิจกรรมภายในโครงการฯนั้นจะต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าและการลงทุน โดยตัวอย่างกำหนดการการเดินทางของโครงการฯ 
 File size : 0.375 MB.
 Type : pdf
29-11-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(166)
การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฎิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฎิบัติการ
 File size : 0.73 MB.
 Type : pdf
29-11-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(143)
ผลกระทบเชิงบวก ภาษีนำเข้าเป็น 0% มาตรการนำเข้าลดลง นำเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน AEC ที่มีความได้เปรียบด้าน ราคา/คุณภาพ
 

 File size : 5.174 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(379)
บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน เน้นในหลักการแห่งประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิมนุษยชน
 File size : 5.208 MB.
 Type : ppt
04-09-2555สบย.4
(800)
ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกทางด้านการศึกษา,วิทยาศาสตร์วัฒนธรรม
 File size : 0.715 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(215)
โครงการ GMS มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจ้างงาน
 File size : 1.306 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(200)
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community)ในปี 2558 อาเซียนมีพันธกรณีด้านเศรษฐกิจสำคัญหลายเรื่องที่ไทยและประเทศสมาชิกอื่น ๆ
 File size : 0.364 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(217)
ข้าว ภาษาเวียดนาม เกิม ภาษาพม่า ทะมิ่น ภาษาเขมร บาย ภาษาลาว เข้า ผลไม้ ภาษาเวียดนาม จร๋าย เกย ภาษาพม่า อะตี ภาษาเขมร พแล เชอ ภาษาลาว หมากไม้
 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(238)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กำหนดวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(204)
เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)  โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา
 File size : 0.403 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(175)
มีโครงข่ายการเชื่อมโยงในด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงทั้งภูมิภาค ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งการสื่อสาร และพลังงาน
 File size : 5.887 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(234)
1.แนะนำอาเซียน 2.มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.AEC Blueprint เป้าหมายและพันธกรณี 4. ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับภายใต้ AEC 5.การใช้ประโยชน์จาก AEC
 File size : 0.486 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(180)
 ความตกลง CEPT-AFTA จะถูกทบทวนและส่งเสริมให้เป็นความตกลงที่มีความครอบคลุมเพื่อให้บรรลุการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรี และสอดคล้องกับความประสงค์ของอาเซียนที่จะเร่งการรวมกลุ่มทางเศณษฐกิจภายในปี 2015
 File size : 0.255 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(264)
 อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสำหรับเขตการค้าเสรีอาเวียน(ซีอีพีที-อาฟต้า) ปรับปรุงการดำเนินการตามความตกลง ซีอีพีที (ในปี 2008)
 File size : 0.431 MB.
 Type : doc
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(229)
ตลาดทุน การค้าเพื่อบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้า บรูไน,อินโดนีเซีย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์ และ ไทย
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(194)
ADOPT the MAster Plam on ASEAN Connectivity,including a list of prioritised projects,which each ASEAN Member State will implement in accordance with the agreed-upon timelines.
 File size : 2.489 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(191)
การยกเว้นภาษี-เงินกู้ภายใต้กองทุน AIF จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับเงินกู้จาก ADB
 File size : 0.085 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(209)
สหภาพยุโรป ให้ความสำคัญแก่การจัดการข้ามพรมแดน การระดมทุน และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน อาเซียนได้เสนอให้สหภาพยุโรปจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อหารือกับอาเซียนในเรื่องความเมชื่อมโยง
 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(319)
 ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือทวิภาคีแก่ CLMV มากที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียน 6 โดยมีมูลค่าเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน)
 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(204)
 แม้ว่าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปบางประเทศจะมีความเสี่ยงสูง อาทิ กรีซ สเปน อิตาลี และ ไซปรัส แต่ทูตพาณิชย์ ต่างยืนยันว่าไทยสามารถรับมือได้ โดยการจับตลาดระดับบนในสาขาบริการ เช่น ร้านอาหารไทย ธุรกิจการบริการสปา นวดไทย และโฮมเตย์ เป็นต้น
 File size : 0.14 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(242)
 ภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ยืนยันความพร้อม ยกระดับ "ด่านฯ ภูดู่" เป็นด่านถาวรรองรับ AEC ในปี 2558
 File size : 0.171 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(253)
 โอกาสของไทย  ส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคไต้หวันเกิดความประทับใจ และรู้จักอาหารไทยมากขึ้น
 File size : 0.16 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(196)
 พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวฟูกูโอะมีลักษณะที่ชอบของแปลกใหม่และมีกำลังซื้อสูง ซึ่งนับว่ายังมีโอกาสอีกมากที่จะนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดได้
 File size : 0.16 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(283)
อุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซียยังประสบปัญหาในด้านการสร้างแบรนด์(ตรา)ผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(199)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.