หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
twitter
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีระบบการรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการล่วงหน้า ดังนี้
 File size : 0.208 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(295)
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อประเทศที่สาม ซึ่งถือเป็นทั้งโอกาส และความท้าทายที่มีต่อการพัมนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกลุ่มนี้ในบริบทด้านการค้า
 File size : 5.042 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(177)
การลดกำแพงภาษีนำเข้าถือเป็นโอกาสที่ทำให้สินค้าจาก LDCs สามารถเข้าถึงตลาดประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น แต่ว่าความจริงแล้ว มันไม่ง่ายอย่างที่คิด เนื่องจาก LDCs
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(212)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประตูสู่เส้นทาง R9 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของอาเซียนที่จะ เชื่อมโยงประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศ CLMV และจีน โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้

 File size : 10.938 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(363)
ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย กับ เวียดนาม รายการ
 

 File size : 0.081 MB.
 Type : rtf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(239)
ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย กับ กัมพูชา
 

 File size : 0.081 MB.
 Type : rtf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(171)
ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย กับ พม่า
 

 File size : 0.081 MB.
 Type : rtf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(210)
ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย กับ ลาว
 File size : 0.081 MB.
 Type : rtf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(200)
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967. The Member States of the Association are Brunei Darussalam

 File size : 1.188 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(248)
Against the backdrop of the fragile global economy and economic uncertainties, the role of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

 File size : 1.406 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(270)
การจัดเก็บข้อมูลดำเนินการในลักษณะของการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ใน 30 กลุ่มอุตสาหกรรม
 File size : 4.005 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(159)
คำว่า “การลงทุน” รวมถึงผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุน โดยเฉพาะผลกำไร ดอกเบี้ย กำไรส่วนทุน เงินปันผล ค่าลิขสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมด้วย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ

 File size : 2.792 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(200)
After establishing the Fund, the Policy Board will select an organization to serve as Fund Manager to administer the Fund,

 File size : 7.094 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(198)
วิทยากรมีความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ของทุกทำนเป็นประโยชน์กับผู๎ประกอบการไทยรูปแบบการจัดงานเสวนาฯ นำสนใจและมีเนื้อหาสาระดีมากสามารถนำความรู๎ที่ได๎จากการเสวนาในครั้งนี้ประยุกต์ใช๎ประโยชน์กับชีวิตประจำวัน
 File size : 14.099 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(266)
1. การเกษตรประเภทข้าว ข้าวโพด กาแฟ พืชพลังงาน เนื่องจาก สปป. ลาวมีแม่น้าสาหรับการเกษตร
และพลังงานอีกมาก (ผลิตกระแสไฟฟ้า) ยางพารา

 File size : 12.199 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(236)
สภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory Board) ได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเวทีร่วมภาครัฐและเอกชนในอาเซียนในการร่วมกันกำหนดนโยบายในการพัฒนา SMEs

 File size : 3.61 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(167)
กลุ่มการออกแบบโดยการกำหนด Theme ของรูปแบบสินค้า ที่คำนึงถึงแนวโน้มของแฟชั่นซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดสากล ทั้งเรื่องแบบและสี

 File size : 3.358 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(212)
ในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานผู้ให้บริการของไทย เพื่อให้เกิด การนำ�ไปปฏิบัติได้จริงนั้น นอกจากการมีคู่มือที่เป็น

 File size : 30.247 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(140)
แม้ว่าเศรษฐกิจจะผันผวน ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อยอดขายของ Loft แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม ยอดขายยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 File size : 8.395 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(179)
สำหรับในส่วนของการพัฒนา SMEs นั้นได้ถูกกาหนดให้เป็นปัจจัยสาคัญในการลดช่องว่างในการ พัฒนา (Equitable Economic Development) ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

 File size : 3.025 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(270)
In this perspective it is no exaggeration to say that this system is not stable. The global imbalance has created large international money supply


 File size : 0.372 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(173)
การลดการกีดกันทางการค้ามีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศยังพึ่งพาการนำเข้าและส่งออกเป็นสำคัญ
 

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(166)
การแก้ปัญหาเงินเฟ้อต้องอาศัยนโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน

 File size : 0.163 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(158)
ปัจจุบันแม้มีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดขึ้น มากมาย แต่ ASEAN ก็ยังได้รับความสนใจในฐานะพื้นที่ความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านการค้า

 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(306)
ประเทศสมาชิกในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady -Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy- ACMECS) ประกอบด้วยประเทศต่างๆ 5 ประเทศ ได้แก่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ตามลำดับ

 File size : 0.259 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(167)
Almost all the free trade agreements implemented or negotiated by the GMS economies cover mostly the economic aspects of trade, with emphasis on the reduction and elimination of tariff andnon-tariff barriers, trade in services,

 File size : 0.836 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(218)
ปัจจุบัน SDR จะถูกใช้เท่าไหร่ ใช้อย่างไร และใช้เพื่อใคร อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินใจของ IMF สิ่งนี้ย่อมทำให้ SDR

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(202)
ความเคลื่อนไหวของโลกมุสลิมเริ่มส่งเสียงดังจนเป็นกระแสหนึ่งที่โลกจับตามอง สาเหตุหนึ่งมาจากจำนวนประชากรชาวมุสลิมทั่วโลกที่มีอยู่เกือบ 2,000 ล้านคน

 File size : 0.214 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(527)
การเปิดเสรีให้สถาปนิกและวิศวกรจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าไปทำงานนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของการโยกย้ายระหว่างพนักงานของบริษัทในเครือ (Intra corporatetransferees) ในระดับของผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

 File size : 0.225 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(187)
This would likely limit opportunities to increase market access of developing countries’ agricultural exports in the developed economies.

 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(203)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.