ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
187K
439
14K
คิงคลาส อะคาเดมี่
(KingClass Academy)
KingClass Academy สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งนำเข้าหลักสูตรทั้งหมดจากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือสูงจากผู้ปกครอง และนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ มีนักเรียนเกาหลีใต้ได้เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ และประสบความสำเร็จจากการเรียนมาแล้วเป็นจำนวนมากทั่วประเทศเกาหลีใต้  

ทุกหลักสูตร มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพของเด็กไทย
1 ปี (จำนวนนักเรียน 100 คนขึ้นไป) 
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อสถาบัน KingClass Academy  มีสาขาทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย รองรับความต้องการของผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน ได้แก่ หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาไทย KingMath หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ CMS หลักสูตรวิทยาศาสตร์ KingScience และหลักสูตรภาษาอังกฤษ High Plus English พร้อมระบบการเรียนออนไลน์ KingClass Smart Learning 

โดยทุกหลักสูตรได้รับความนิยมและเชื่อถือสูงจากผู้ปกครอง และนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้  และได้รับรางวัลจากหลายสถาบันหลายปีซ้อน ได้แก่ Korea Brand Grand Prize Prime Minister, Korea Franchise Grand Prize, The Company of Korea, Korea Education Brand Grand Prize, The Best Education Company Chosen by Parents, Korea Education Industry Grand Prize, Brand of the Year Grand Prize, Korea Education Business Award, Korea Top Brand Award, Korea Innovation CEO Grand Prize และ Korea Sustainability Management Award    

หลักสูตรของสถาบัน KingClass Academy มีความโดดเด่นในด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนากระบวนการคิด และทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทำให้วิธีการเรียนรู้แบบเดิม ๆ ที่เป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายๆ และสนุก โดยในปัจจุบันเปิดหลักสูตรดังนี้
 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาไทย KingMath เน้นการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving) 
 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ CMS    เน้นการแก้โจทย์ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Math) 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ KingScience  เน้นการทดลองที่เปิดโลกกว้างและพลังจินตนาการอย่างไม่รู้จบ
 4. หลักสูตรภาษาอังกฤษ High Plus English เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ
ด้วยหลักสูตรคุณภาพที่ครบครัน พร้อมหนังสือเรียนเป็นรูปเล่มซึ่งพิมพ์และนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ สถาบัน KingClass Academy จึงเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่คุ้มค่าแก่การลงทุนที่สุด เพราะผู้ลงทุนสามารถเลือกหลักสูตรไปเปิดได้หลากหลายหรือเลือกเฉพาะหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนในพื้นที่ของท่าน ได้จากการลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียว 

นอกจากนี้ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด สำนักงานใหญ่ KingClass Academy ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสถาบันและนักเรียนตลอดทั้งปี เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าเพื่อท่านผู้ประกอบการโดยเฉพาะ

หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาไทย KingMath เน้นการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving) 
 1. หนังสือเรียนหลัก แบ่งระดับความสามารถของนักเรียนได้แก่ นิวตัน-ระดับพื้นฐาน เกาส์-ระดับเจาะลึก ยูคลิด-ระดับประยุกต์ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไทย
 2. มียุทธวิธีทั้ง 38 ที่จะทำให้การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ใช้ชั้นเรียนกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก 
 3. มีหนังสือเรียนเสริมทักษะได้แก่ การแก้โจทย์ปัญหาต้องรู้ Must Know Problem Solving, การคำนวณต้องรู้ Must Know Computation, เรขาคณิตต้องรู้ Must Know Figure 
 4. มีการประเมินก่อนเรียน การประเมินรายบท การประเมินรายเล่ม การประเมินรายเทอม และการประเมินเลื่อนระดับชั้น อย่างต่อเนื่อง และมีรายงานผลการเมินรายสัปดาห์และรายเดือน ช่วยให้ครูสามารถแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ได้อย่างตรงจุด
 5. หลักสูตรมีคุณภาพสูง แปลจากภาษาเกาหลีเป็นเป็นภาษาไทย เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนในประเทศไทย
หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ CMS หลักสูตรเน้นการแก้โจทย์ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Math) 
 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโสกราติสที่เรียกว่า Maieutic Method โดยการตั้งคำถามปลายเปิด (Open-ended question) ให้นักเรียนแสดงความคิดใหม่ๆ ที่นักเรียนอาจคาดไม่ถึง เพื่อให้เกิดการระดมความคิด แล้วนำไปสู่คำตอบที่ดีที่สุด
 2. หนังสือเรียนแบ่งตามระดับความสามารถและทักษะของนักเรียนดังนี้
  • Ucrea พัฒนาศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาโดยการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นอย่างเป็นธรรมชาติ
  • Bright IG สร้างพลังทางความคิดผ่านการเล่นและการเรียนรู้ พร้อมจุดประกายความคิดด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย
  • Black Hole พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณขั้นสูง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายบนพื้นฐานของการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 3. หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ถูกออกแบบให้นักเรียนฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาอย่างหลากหลาย สร้างสรรค์ และเป็นลำดับขั้น ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ในอนาคต
 4. หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษคุณภาพสูง เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร English Program และหลักสูตรนานาชาติ หรือนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ KingScience 
 1. หลักสูตรการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไทย
 2. นักเรียนจะเข้าใจบทเรียนได้อย่างง่ายดายผ่านการทดลองอย่างเป็นลำดับขั้นตอน นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน ฝึกการคิด วิเคราะห์ และจินตนาการ จนทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
 3. บทเรียนเสริมด้วยทฤษฎีและโจทย์ปัญหาให้นักเรียนเรียนรู้ ฝึกฝน และทบทวนจนเข้าใจอย่างถ่องแท้
 4. สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถนำเนื้อหามาปรับใช้ในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ High Plus English 
 1. หลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 2. บทเรียนและวิธีการเรียนการสอนจดลิขสิทธิ์ระบบการสร้างประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ MRSR และระบบการออกเสียงคำศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ARPS 
 3. บทเรียนที่สนุกสนานพร้อมการกำหนดเวลาในการอ่านออกเสียง Clock English การแสดงบทบาทสมมุติ Role Play การฝึกการออกเสียงตามทำนอง Song and Chant อย่างเป็นระบบ
 4. บทเรียนส่งเสริมให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างมั่นใจ และมีความสนุกในการเรียน
 5. สื่อการเรียนดิจิทัลและแอนิเมชั่นที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็น Native Speaker 
 6. มีการประเมินเทียบระดับ การประเมินประจำบท การประเมินประจำเล่ม และรายงานวิเคราะห์ผลคะแนน มีคุณภาพในการสอนตามหลักมาตรฐานสากล ตามแนวทาง American Curriculum และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
2 สาขา
รายละเอียดสาขา
แฟรนไชส์ซี่
78 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด80 สาขา
 • ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท (สามารถเลือกเปิดหลักสูตรได้ไม่จำกัดจำนวน)
 • ค่าแรกเข้า 140,000* บาท รับสื่อและอุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน เสื้อฟอร์ม และระบบปฏิบัติการ Franchisee Management System
 • ค่า Royalty Fee 25%
* ค่าแรกเข้าขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เปิดสอน

 • รักงานบริการ เสียสละ ปรารถนาดีต่อนักเรียน
 • มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลสถาบันได้ตลอดเวลา
 • มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของสถาบัน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน
 • มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ
 • สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า KingClass Academy
 • สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
 • โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนออนไลน์ Franchise Management System (FMS)
 • ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KingClass Smart Learning (KSL)
 • อุปกรณ์ในการตกแต่งสถาบัน หนังสือ และเสื้อฟอร์ม
 • มีการฝึกอบรมพัฒนาครูจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนรวมทั้งสื่อใหม่ๆ 
 • มีกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับ Franchisee
 • มีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ KingClass Academy ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
 • มีทีมเจ้าหน้าจากสำนักงานใหญ่ที่ให้คำปรึกษาการบริหารงานตลอดเวลา
 • มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ได้รับสิทธิ์ Franchise
พิเศษ!! ท่านที่มีพื้นที่ในจังหวัดต่อไปนี้ รับสิทธิพิเศษในการเปิดสถาบัน  (จำกัด 1 อำเภอ ต่อ 1 สถาบันเท่านั้น) 

สนใจติดต่อ 02-747-3800

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              
 • นครพนม
 • มุกดาหาร 
 • ร้อยเอ็ด 
 • หนองคาย  
 • บึงกาฬ     
 • หนองบัวลำภู
 • อุบลราชธานี
 • อำนาจเจริญ 
 • ศรีสะเกษ 
 • ยโสธร
 • ชัยภูมิ
ภาคเหนือ   
 • ตาก  
 • อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 • ลำปาง
 • พิษณุโลก
 • อุตรดิตถ์ 
 • แม่ฮ่องสอน
ภาคกลาง             
 • สุโขทัย  
 • นครปฐม
 • พิจิตร
 • อุทัยธานี
 • ชัยนาถ
 • อ่างทอง
 • สมุทรสงคราม
 • สิงห์บุรี
 • นครนายก
 • ฉะเชิงเทรา
 • สระแก้ว
 • เพชรบูรณ์
 • สมุทรสาคร
ภาคใต้
 • พังงา   
 • นครศรีธรรมราช 
 • ตรัง     
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณนันทญา จันทมาศ
ที่อยู่
3 ซอย 23 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
มือถือ
086xxx
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  คิงคลาส อะคาเดมี่
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Pookxxx 08130xxx hussaxxx
2. สุพัฒน์สินxxx 08313xxx nepjuxxx
3. นางสาวจารุxxx 09560xxx 08012xxx
4. Nutnaree Cxxx 09826xxx nutnaxxx
5. อัศนี​ นามxxx 09712xxx Assanxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม13,562 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 187,318 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 439 คน
คิงคลาส อะคาเดม
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ