บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การวางแผนธุรกิจแฟรนไชส์
1.7K
2 นาที
3 สิงหาคม 2563
6 ข้อต้องมี! ยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ ช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ยั่งยืน


 
ปัจจุบันมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละประเภทได้รับการยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถตัดสินใจเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ในยามเกิดวิกฤติ เมื่อได้เห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่กำลังสนใจผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แปะข้างฝาเอาไว้ ก็ทำให้อยากเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์นั้นๆ เพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอหลักการยกระดับมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ เพื่อเพิ่มยอดขายแฟรนไชส์
 
1. การนำองค์กรของผู้นำ
 

ผู้นำระดับสูงขององค์กรหรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงในการขับเคลื่อน และผลักดันองค์กรให้ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อกำหนดและผลักดันเชิงนโยบาย กำหนดแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนงานเชิงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเป้าหมายการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืน 
 
ซึ่งวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการสื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสร้างผลกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืน
 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 

ภาพจาก www.facebook.com/officemate.co.th

การวางแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ในระยะยาว โดยเป็นแผนงานที่ได้รับการสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองแนวคิดและนโยบายของผู้บริหารองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ควรเป็นแผนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และประเมินผลได้ เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงแผนงานให้ดีขึ้นได้ในอนาคต 
 
โดยแผนกลยุทธ์ที่ดี ต้องสามารถกำหนดให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนชัดเจน มีแผนงานระยะยาวเพื่อดำเนินไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และการตัดสินในนโยบายต่างๆ จะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ พนักงานในแต่ละแผนกจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ถูกสร้างขึ้น
 
3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
 
ภาพจาก bit.ly/3bOOUH3

องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ เพราะจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ อันจะนำไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ จึงต้องให้ความสำคัญด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเรื่องหลัก โดยจะต้องมีระบบและกระบวนการที่เหมาะสมที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบนั้นตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างแท้จริง
 
ดังนั้น การฟังเสียงลูกค้า การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า การผลิตและสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการข้อเรียกร้องต่างๆ ในหัวข้อการมุ่งเน้นลูกค้า ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล
 
4. การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 
ภาพจาก www.facebook.com/wse.thailand/ 

การวัดผลการวิเคราะห์และจัดการความรู้ ควรมาจากความจำเป็นและกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ การวัดผลควรให้ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการผลผลิต และผลลัพธ์ที่สำคัญ การจัดผลการดำเนินการขององค์กรต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศหลายประเภท โดยธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีระบบการสอน การถ่ายทอดระบบที่มีประสิทธิภาพ การวัดผลการดำเนินการ ควรครอบคลุมถึงผลการดำเนินการด้านลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ 
 
รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการดำเนินการด้านการปฏิบัติการ ผลการดำเนินการด้านการตลาด และผลการดำเนินการเชิงแข่งขัน รวมถึงผลการดำเนินการผู้ส่งมอบบุคลากร ต้นทุนและการเงิน ตลอดจนการกำกับดูแล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ องค์กรควรจำแนกข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ด้วย
 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร
 
ภาพจาก www.facebook.com/Shipsmileservices/

องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้ในทุกระดับและมีทัศนคติที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาด การเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากรจะส่งผลดีต่อระบบธุรกิจแฟรนไชส์ขององค์กรหลายประการ 
 
นอกจากนี้ เรื่องของมาตรฐานแฟรนไชส์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ก็จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างผลกำไรได้ เช่น สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว พนักงานมีความสุขในการทำงาน บรรยากาศส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 
6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
 
ภาพจาก www.facebook.com/ido4idea

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงธุรกิจผลิตภัณฑ์ บริการ โปรแกรมกระบวนการและการปฏิบัติการขององค์กร รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรม ควรนำองค์กรไปสู่มิติใหม่ในการดำเนินงาน และนวัตกรรมไม่อยู่ในขอบเขตงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเท่านั้น 
 
นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินการในทุกแง่มุม ทุกระบบงาน และทุกกระบวนการ ผู้นำองค์กรจึงควรชี้นำ และจัดการให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู้ องค์กรควรบูรณาการนวัตกรรมไว้ในการทำงานประจำวัน และใช้ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กรด้วย
 
คุณจะเห็นได้ว่า เมื่อธุรกิจแฟรนไชส์ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ โดยมีผู้นำแสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การดำเนินงานรักษาฐานลูกค้า สร้างลูกค้าใหม่ และการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า คือการรักษาฐานให้แฟรนไชส์เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
 
คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter 
 
 ธุรกิจห้าดาว
ธุรกิจห้าดาว เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2528 หรือกว่า 34 ปีมาแล้ว โดยสินค้าเริ่มแรกของบริษัท คือ ไก่ย่างห้าดาว อันเป็นสินค้าที่คนไทยรู้จั...
ค่าแฟรนไชส์ 5,000 บาท
 เชสเตอร์
เชสเตอร์ เป็นที่รู้จักชื่นชอบด้วยเอกลักษณ์ของเมนูไก่ย่าง เลิศรส ความหลากหลายของรายการอาหารที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน รวมถึงความโดดเ...
ค่าแฟรนไชส์ 700,000 บาท
 สตาร์คอฟฟี่
Star Coffee กิจการเครื่องดื่มที่ดำเนินการ โดยบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ซึ่งเป็นผุ้ให้บริการธุรกิจแฟรนไชนส์ อา...
ค่าแฟรนไชส์ 5,000 บาท
 โคโค ฟุกุ
Coco Fuku (โคโค ฟุกุ) เป็นแฟรนไชส์เครื่องดื่มที่เน้นความเข้มข้น และใช้วัตถุดิบคุณภาพ โดยนำเสนอรูปแบบเครื่องดื่มเป็นแบบทูโทน มีความ...
ค่าแฟรนไชส์ 29,800 บาท
 ร้านใส่นม
เราคือ “เพื่อนซี้สายหวาน” เกิดมา...ทำงานเพื่อคนที่ชอบทานของหวาน ที่มีความหลากหลาย คุ้มค่า ครบที่เดียวจบ ไปพร้อมๆกับเพื่อนและครอบคร...
ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท
 กาแฟมวลชน
จากการริเริ่มดำเนินโครงการ “อบรมกาแฟสร้างอาชีพ เพื่อสังคมและชุมชน” ที่บริษัท ซีพี  รีเทลลิงค์ จำกัด ภายใต้การบริหารงาน ของ ดร...
 อิงลิช คอร์นเนอร์
English Corner ● Math Corner ● Art Corner สถาบันพัฒนาทักษะชั้นนำรูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า 1...
ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท
 แม็ธโฮม
Math Home มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์และภาษาให้แก่เด็กไทย เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้ เอกสารในการ...
ค่าแฟรนไชส์ 55,000 บาท
 เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี
โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ...
ค่าแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท
 อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษEye Level แบรนด์การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในประ...
ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท
 ไบร์ทอัพคิดส์
จุดเริ่มต้นของสถาบัน Bright Up Kids เกิดจาก Bright Up Center By P’Jeng ซึ่งเป็นสถาบันกวดวิชาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครก่อตั้งมามากกว่...
ค่าแฟรนไชส์ 79,000 บาท
 บิวตี้เซนเตอร์ (บีโค้)
 แฟรนไชส์ร้านเครื่องสำอาง BCO (Beauty Center Online) BCO คือแฟรนไชส์ออนไลน์ขายครื่องสำอางความสวยงามทุกชนิด เช่น  เค...
ค่าแฟรนไชส์ 9,900 บาท