4.7K
 28 มกราคม 2559 
สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ KingMath

หลักสูตร KingMath เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์เน้นด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving) ที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือเป็นอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้
สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดแบ่งหนังสือเรียนหลักเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Newton (ระดับพื้นฐาน) Gauss (ระดับเจาะลึก) และ Euclid (ระดับสูง)

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเรียนเสริมทักษะที่ช่วยแก้จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของนักเรียนได้แก่  Must Know Computation (การคำนวณที่ต้องรู้) Must Know Problem (การแก้โจทย์ที่ต้องรู้) Must Know Figure (เรขาคณิตที่ต้องรู้) และ KingMath Extra (การแก้โจทย์ปัญหาเพื่อการแข่งขัน) โดยมียุทธวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รวม 38 ยุทธวิธี เพื่อทำให้การแก้ปัญหาโจทย์ยากๆ กลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพจุดเด่นของ KingMath

 • หลักสูตรของ KingMath มุ่งเน้นการสร้างทักษะ C.U.R.P ได้แก่ ความสามารถในการคำนวณ (Computation) ความเข้าใจ (Understanding) การใช้เหตุผล (Reasoning) และการแก้ปัญหาผ่านโจทย์ (Problem Solving) ของ KingMath ที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี
 • หลักสูตรของ KingMath มีวิธีการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจพื้นฐานคณิตศาสตร์ได้ง่ายและมีโจทย์ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • หลักสูตรของ KingMath มีเทคนิคการแก้ปัญหา 38 ยุทธวิธีที่นักเรียน KingMath ได้รับการฝึกฝนเพื่อนำไปแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีการประเมินระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนทุกระยะเพื่อรายงานจุดแข็งจุดอ่อนทั้งทางด้านสาระและทักษะคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาได้ถูกต้อง
 • มีหนังสือและเทคนิคประกอบมากมายหลากหลาย เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
 • หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 20 ปี จึงรับประกันได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ทำให้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนครบถ้วนและมีประสิทธิผลมากที่สุด
 • มีชุดสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์

 
ระบบการเรียนของ KingMath
 
ผู้สอนจะทำการแก้ไขจุดอ่อนด้วยวิธีการและเนื้อหาที่เหมาะสม พร้อมกับเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางคณิตศาสตร์ต่อไปในระดับที่สูงขึ้นด้วย 38 ยุทธวิธี

38 ยุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
 1. การแก้โจทย์ปัญหาภายใต้สถานการณ์สมมติ
 2. การแก้โจทย์ปัญหาโดยการวาดภาพ
 3. การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนผัง
 4. การแก้โจทย์ปัญหาจากกฎ
 5. การแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิต้นไม้
 6. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยหลักการ
 7. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยการจัดการ
 8. การแก้โจทย์ปัญหาโดยตั้งสมการ
 9. การแก้โจทย์ปัญหาจากการคิดย้อนกลับ
 10. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ
 11. การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจำนวนและจำนวนเต็ม
 12. การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนและจำนวนเฉพาะ
 13. การแก้โจทย์ปัญหาการหารและการคูณ
 14. การแก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นและสถิติ(จำนวน)
 15. การแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นกราฟแสดงอัตรา
 16. การแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นกราฟบวกและลบ
 17. การแก้โจทย์ปัญหาโดยไม่ใช้สมการ
 18. การแก้โจทย์ปัญหาโดยการคำนวณแบบกระจาย
 19. การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทวีคูณและการลดลง   
 20. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความเร็ว
 21. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎและฟังก์ชัน
 22. การแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นกฎในปัญหา
 23. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับงาน
 24. การแก้โจทย์ปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเพิ่ม
 25. การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนและอัตราส่วน
 26. การแก้โจทย์ปัญหาความหนาแน่น
 27. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดราคาและการขาย
 28. การแก้โจทย์ปัญหาที่มีการเพิ่มขึ้นของตัวเลขและปริมาณ
 29. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม
 30. การแก้โจทย์ปัญหาเส้นรอบรูป
 31. การแก้โจทย์ปัญหาการวัดพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมและรูปวงกลม
 32. การแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนย้ายของรูปทรงและจุด
 33. การแก้โจทย์ปัญหากลิ้งของรูปทรง
 34. การแก้โจทย์ปัญหาการสร้างรูปทรงตัน
 35. การแก้โจทย์ปัญหาการสร้างแผนที่และรูปทรง
 36. การแก้โจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวและรูปทรงตัน
 37. การแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรและรูปทรงตัน
 38. การแก้โจทย์ปัญหาความจุ

 
ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จแน่นอน หากคุณมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 • รักงานบริการ เสียสละ ปรารถนาดีต่อนักเรียน
 • มุ่งมั่นและมีเวลาดูแลสถาบันได้เต็มเวลา
 • ไม่ดำเนินการทำธุรกิจที่ขัดแย้งกับหลักสูตรและการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบสูง เน้นคุณภาพ และภาพลักษณ์ตนเอง
 • มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
 • มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน
 • มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ

 
 
การลงทุน

ค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
รายละเอียด
1. ค่าแรกเข้า
140,000 บาท
ระบบปฏิบัติการ KFMS ชุดสื่อ PlyaFACTO และอุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน
2. Franchise Fee
300,000 บาทรวม 3 วิชา KingMath **High Plus English, **I-Wang
ยังไม่รวม 7%
3. Royalty Fee
25 %(รวม Vat 7%)
ชำระรายเดือน คิดจากยอดรวม

** ไม่มีค่า Franchise Fee (ชำระเฉพาะค่าแรกเข้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

พิเศษ!! สำหรับท่านที่มีพื้นที่ในจังหวัดต่อไปนี้ รับสิทธิพิเศษ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 • กาฬสินธุ์
 • มุกดาหาร
 • ร้อยเอ็ด
 • อุบลราชธานี
 • หนองคาย   
 • ชัยภูมิ
 • เลย
 • บึงกาฬ    
 • หนองบัวลำภู
ภาคเหนือ 
 • แม่ฮ่องสอน
 • ตาก 
 • ลำปาง
 • พิษณุโลก
ภาคกลาง
 • สุโขทัย
 • นครปฐม
 • เพชรบุรี
 • พิจิตร
 • อุทัยธานี
 • ชัยนาท
 • อ่างทอง
 • สุพรรณบุรี 
 • สมุทรสงคราม
 • สิงห์บุรี
 • นครนายก
 • ฉะเชิงเทรา
 • สระแก้ว
 • เพชรบูรณ์
 • สมุทรสาคร
ภาคใต้
 • พังงา       
 • ระนอง  


 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 23  แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

โทร: 02-747-3800

อีเมล   : info@edupark.co.th
เว็บไซต์ : www.kingmath.co.th
เฟซบุ๊ก  : KingClass Academy
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

ชีสซี่ฟราย สแน็ค

แฟรนไชส์ ชีสซี่ฟราย สแน็ค Cheesy Fried Snacks ซอสชีสสูตรไม่เลี่ยน รส แซ่บ อร่อยไม่เหมือนใคร

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ..