UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน / สพร. ศพจ. ทั่วประเทศ (81)
ผู้เข้าชม 19,333 ครั้ง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานถือเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานประสานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา 076-599-331-40475
2.  การพัฒนาหัวหน้างานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงา... 089-662-2553...0489
3.  สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย 02-385-7117,...0962
4.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-686051-201,168
5.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 (ลำปาง) 054-356681-333,868
6.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 053-121002-301,280
7.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 053-777471-4155,086
8.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) 077-21150234,107
9.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-399298-3...64,669
10.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ 075-623781-293,829
11.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา  03,061
12.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 076-273470-405,524
13.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง  077-824651-302,708
14.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร  077-552008-953,177
15.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (สงขลา) 074-336052156,458
16.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล  074-72376201,980
17.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง 075-57054202,292
18.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  12,223
19.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 073-46012753,016
20.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา  073-22904601,852
21.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส 073-532128-3101,713
22.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   035-360631-4 06,326
23.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง 035-86202653,184
24.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 (สุพรรณบุรี)  035-412394-903,186
25.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 039-368265-802,461
26.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  036-524205-902,580
27.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 039-521961-301,093
28.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  038-851221-3...87,231
29.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 037-290380 ,...54,204
30.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง  038-683951-3125,398
31.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 037-261627-801,916
32.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 (ชลบุรี)  038-276821-7...156,826
33.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  034-695053 -...12,791
34.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม 034-204700-213,859
35.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 034-716119 ,...12,407
36.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 034-879318-2053,940
37.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 032-47039101,817
38.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  032-603197,0...35,427
39.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 (ราชบุรี)  032-337607-9103,660
40.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 044-82204901,828
41.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก  037-398460-532,125
42.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  044-614937,0...53,193
43.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 043-971328,0...52,305
44.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์  044-571552,0...52,547
45.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 (นครราชสีมา) 044-416951 -...17,411
46.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-89149252,227
47.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 042-49181712,107
48.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร  042-74725303,619
49.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย  042-495077,0...74,419
50.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 042-37846613,452
51.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี 042-341629-3054,416
52.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 042-801128,0...12,537
53.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 (ขอนแก่น)  043-34543556,691
54.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร 045-714058-902,051
55.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม  042-51181433,147
56.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร  042-643765 -701,783
57.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 043-52500-851,818
58.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 045-615864-685,920
59.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ  045-452441-303,398
60.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 (อุบลราชธานี)  045-31955001,502
61.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร 055 -705-071...44,062
62.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท  056-476745-802,293
63.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก  055-515252 ,...02,646
64.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร  056-655253-482,947
65.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  056-98111551,738
66.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 (นครสวรรค์)  056-80270112,853
67.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน  054-60006002,044
68.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย 055-68256752,235
69.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-428042, ...42,815
70.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  056-741323194,876
71.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ 054-660026-955,223
72.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 (พิษณุโลก)  055-292270-5124,524
73.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา  054-466003-463,591
74.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 053 - 537697...13,792
75.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 053-15204352,518
76.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 02-577-5867-...155,673
77.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี 02-595-4045-901,747
78.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร(วัดธาตุทอง) 02-390-0261-...26,708
79.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ)   02-315-3780-...17,435
80.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี  036-236293-553,109
81.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี  036-42494502,711
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.