UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน / สพร. ศพจ. ทั่วประเทศ (81)
ผู้เข้าชม 21,533 ครั้ง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานถือเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานประสานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา 076-599-331-40643
2.  การพัฒนาหัวหน้างานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงา... 089-662-2553...0630
3.  สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย 02-385-7117,...01,258
4.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-686051-201,314
5.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 (ลำปาง) 054-356681-334,253
6.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 053-121002-301,428
7.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 053-777471-4155,564
8.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) 077-21150234,684
9.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-399298-3...64,889
10.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ 075-623781-294,144
11.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา  03,265
12.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 076-273470-406,050
13.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง  077-824651-302,903
14.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร  077-552008-953,395
15.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (สงขลา) 074-336052156,769
16.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล  074-72376202,184
17.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง 075-57054202,555
18.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  12,438
19.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 073-46012753,310
20.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา  073-22904602,098
21.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส 073-532128-3102,071
22.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   035-360631-4 06,762
23.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง 035-86202653,477
24.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 (สุพรรณบุรี)  035-412394-903,500
25.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 039-368265-842,721
26.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  036-524205-902,799
27.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 039-521961-301,249
28.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  038-851221-3...87,641
29.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 037-290380 ,...54,727
30.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง  038-683951-3125,766
31.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 037-261627-802,103
32.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 (ชลบุรี)  038-276821-7...157,369
33.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  034-695053 -...13,124
34.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม 034-204700-214,510
35.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 034-716119 ,...12,636
36.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 034-879318-2054,311
37.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 032-47039102,079
38.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  032-603197,0...35,842
39.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 (ราชบุรี)  032-337607-9104,042
40.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 044-82204902,024
41.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก  037-398460-532,339
42.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  044-614937,0...53,491
43.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 043-971328,0...52,628
44.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์  044-571552,0...52,882
45.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 (นครราชสีมา) 044-416951 -...18,182
46.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-89149252,559
47.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 042-49181712,318
48.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร  042-74725303,845
49.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย  042-495077,0...74,734
50.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 042-37846613,738
51.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี 042-341629-3054,937
52.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 042-801128,0...12,802
53.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 (ขอนแก่น)  043-34543567,205
54.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร 045-714058-902,312
55.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม  042-51181433,423
56.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร  042-643765 -701,964
57.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 043-52500-852,095
58.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 045-615864-686,180
59.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ  045-452441-303,620
60.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 (อุบลราชธานี)  045-31955001,657
61.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร 055 -705-071...44,434
62.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท  056-476745-802,539
63.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก  055-515252 ,...02,894
64.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร  056-655253-483,198
65.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  056-98111551,958
66.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 (นครสวรรค์)  056-80270113,240
67.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน  054-60006002,248
68.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย 055-68256752,441
69.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-428042, ...43,099
70.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  056-741323195,085
71.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ 054-660026-955,540
72.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 (พิษณุโลก)  055-292270-5124,893
73.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา  054-466003-463,876
74.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 053 - 537697...14,059
75.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 053-15204352,884
76.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 02-577-5867-...156,206
77.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี 02-595-4045-901,978
78.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร(วัดธาตุทอง) 02-390-0261-...27,592
79.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ)   02-315-3780-...18,123
80.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี  036-236293-553,538
81.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี  036-42494502,912
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.