UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน / สพร. ศพจ. ทั่วประเทศ (81)
ผู้เข้าชม 18,299 ครั้ง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานถือเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานประสานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา 076-599-331-40395
2.  การพัฒนาหัวหน้างานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงา... 089-662-2553...0372
3.  สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย 02-385-7117,...0773
4.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-686051-201,108
5.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 (ลำปาง) 054-356681-333,713
6.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 053-121002-301,206
7.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 053-777471-4154,929
8.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) 077-21150233,870
9.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-399298-3...64,544
10.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ 075-623781-293,687
11.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา  02,964
12.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 076-273470-405,187
13.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง  077-824651-302,625
14.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร  077-552008-953,071
15.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (สงขลา) 074-336052156,225
16.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล  074-72376201,873
17.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง 075-57054202,120
18.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  12,157
19.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 073-46012752,884
20.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา  073-22904601,751
21.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส 073-532128-3101,624
22.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   035-360631-4 06,173
23.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง 035-86202653,054
24.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 (สุพรรณบุรี)  035-412394-903,015
25.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 039-368265-802,345
26.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  036-524205-902,485
27.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 039-521961-301,037
28.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  038-851221-3...87,056
29.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 037-290380 ,...54,017
30.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง  038-683951-3125,226
31.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 037-261627-801,807
32.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 (ชลบุรี)  038-276821-7...156,441
33.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  034-695053 -...12,655
34.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม 034-204700-213,589
35.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 034-716119 ,...12,306
36.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 034-879318-2053,771
37.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 032-47039101,700
38.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  032-603197,0...35,322
39.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 (ราชบุรี)  032-337607-9103,464
40.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 044-82204901,728
41.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก  037-398460-532,015
42.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  044-614937,0...52,916
43.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 043-971328,0...52,164
44.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์  044-571552,0...52,370
45.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 (นครราชสีมา) 044-416951 -...16,866
46.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-89149252,068
47.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 042-49181711,986
48.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร  042-74725303,508
49.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย  042-495077,0...74,283
50.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 042-37846613,304
51.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี 042-341629-3054,134
52.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 042-801128,0...12,443
53.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 (ขอนแก่น)  043-34543556,364
54.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร 045-714058-901,961
55.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม  042-51181433,020
56.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร  042-643765 -701,663
57.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 043-52500-851,726
58.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 045-615864-685,819
59.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ  045-452441-303,287
60.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 (อุบลราชธานี)  045-31955001,427
61.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร 055 -705-071...43,895
62.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท  056-476745-802,185
63.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก  055-515252 ,...02,509
64.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร  056-655253-482,829
65.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  056-98111551,646
66.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 (นครสวรรค์)  056-80270112,599
67.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน  054-60006001,951
68.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย 055-68256752,152
69.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-428042, ...42,701
70.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  056-741323194,761
71.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ 054-660026-955,051
72.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 (พิษณุโลก)  055-292270-5124,326
73.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา  054-466003-463,479
74.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 053 - 537697...13,685
75.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 053-15204352,355
76.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 02-577-5867-...155,432
77.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี 02-595-4045-901,673
78.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร(วัดธาตุทอง) 02-390-0261-...26,126
79.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ)   02-315-3780-...17,166
80.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี  036-236293-552,921
81.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี  036-42494502,623
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.