UPDATE
หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน / สพร. ศพจ. ทั่วประเทศ(81)
23K
twitter
google plus
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานถือเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานประสานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา 076-599-331-40751
2.  การพัฒนาหัวหน้างานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงา... 089-662-2553...0736
3.  สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย 02-385-7117,...01,421
4.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-686051-201,400
5.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 (ลำปาง) 054-356681-334,447
6.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 053-121002-301,529
7.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 053-777471-4155,829
8.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) 077-21150234,967
9.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-399298-3...64,999
10.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ 075-623781-294,359
11.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา  03,400
12.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 076-273470-406,285
13.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง  077-824651-303,050
14.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร  077-552008-953,545
15.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (สงขลา) 074-336052156,916
16.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล  074-72376202,319
17.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง 075-57054202,687
18.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  12,563
19.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 073-46012753,471
20.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา  073-22904602,267
21.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส 073-532128-3102,254
22.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   035-360631-4 06,971
23.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง 035-86202653,617
24.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 (สุพรรณบุรี)  035-412394-903,740
25.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 039-368265-842,904
26.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  036-524205-902,935
27.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 039-521961-301,390
28.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  038-851221-3...87,849
29.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 037-290380 ,...54,999
30.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง  038-683951-3125,932
31.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 037-261627-802,186
32.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 (ชลบุรี)  038-276821-7...157,568
33.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  034-695053 -...13,313
34.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม 034-204700-214,836
35.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 034-716119 ,...12,760
36.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 034-879318-2054,467
37.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 032-47039102,229
38.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  032-603197,0...36,011
39.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 (ราชบุรี)  032-337607-9104,240
40.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 044-82204902,161
41.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก  037-398460-532,494
42.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  044-614937,0...53,766
43.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 043-971328,0...52,798
44.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์  044-571552,0...53,022
45.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 (นครราชสีมา) 044-416951 -...18,527
46.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-89149252,779
47.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 042-49181712,461
48.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร  042-74725303,992
49.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย  042-495077,0...74,905
50.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 042-37846613,926
51.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี 042-341629-3055,234
52.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 042-801128,0...12,968
53.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 (ขอนแก่น)  043-34543567,398
54.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร 045-714058-902,479
55.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม  042-51181433,622
56.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร  042-643765 -702,089
57.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 043-52500-852,252
58.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 045-615864-686,322
59.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ  045-452441-303,837
60.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 (อุบลราชธานี)  045-31955001,767
61.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร 055 -705-071...44,634
62.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท  056-476745-802,671
63.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก  055-515252 ,...03,050
64.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร  056-655253-483,371
65.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  056-98111552,101
66.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 (นครสวรรค์)  056-80270113,413
67.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน  054-60006002,417
68.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย 055-68256752,593
69.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-428042, ...43,333
70.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  056-741323195,239
71.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ 054-660026-955,712
72.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 (พิษณุโลก)  055-292270-5125,064
73.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา  054-466003-464,036
74.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 053 - 537697...14,192
75.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 053-15204353,091
76.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 02-577-5867-...156,397
77.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี 02-595-4045-902,129
78.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร(วัดธาตุทอง) 02-390-0261-...27,998
79.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ)   02-315-3780-...18,358
80.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี  036-236293-553,739
81.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี  036-42494503,048
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.