หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน / สพร. ศพจ. ทั่วประเทศ
8.2K
6
12
3.1K
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
SMEs
องค์กร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง 
รายละเอียด
  • พ.ศ. 2475 เริ่มร่างพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ว่าด้วยเรื่องการบริการจัดหางานของรัฐและเอกชน ในสมัยที่ยังเป็นหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลสมัย ต่อๆ มาได้พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ อยู่เสมอมา กล่าวคือ มีการโอนแผนกจัดหางาน ไปสังกัด กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ด้วยเหตุผลว่า เป็นหน่วย งานที่เกี่ยวข้องด้าน เศรษฐกิจ
  •  พ.ศ. 2484 เป็นยุคที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการสงเคราะห์ ประชาชนให้มี อาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีจึงโอนงานมาสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย 
  • พ.ศ. 2496 -2505 มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านแรงงานเรื่อยมา และเริ่มให้ความสำคัญด้านการฝึกอาชีพ โดยระยะ แรกเป็นแผนกอาชีวศึกษา จนกระทั่งเป็น ศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดกองแรงงาน และสังกัดส่วนแรงงานในที่สุด แต่ยังคงอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. 2508 มีการยกฐานะส่วนแรงงานขึ้นเป็นกรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยภารกิจหลักทางด้านการจัดหางาน การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกอาชีพ
  • พ.ศ. 2511 มีการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ขึ้นโดยให้ปฏิบัติควบคู่ไปกับกองพัฒนาอาชีพ
  • พ.ศ. 2516 ได้มี พระราชกฤษฎีกาฯ เปลี่ยนกองพัฒนาอาชีพเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตัดคำว่า"แห่งชาติ" ออก)
  • พ.ศ. 2517-2534 ได้มีการขยายการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในภูมิภาคอีก 8 แห่งคือ ที่จังหวัดราชบุรี ชลบุรี ลำปาง ขอนแก่น สงขลา นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี และยังได้มี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขึ้นด้วยอีก 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดปัตตานี และชัยภูมิ เพื่อขยายบริการ  การฝึกอาชีพให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่มากขึ้น
  • พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติยุบส่วนราชการ กรมแรงงาน พร้อมกับมีการจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขึ้น  สังกัดกระทรวงงมหาดไทย
  • พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัด  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และในเวลาเดียวกันได้มีการจัดตั้งกรมการจัด หางานขึ้น จึงได้โอนงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เกี่ยวกับการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ งานควบคุมคนงานที่เป็นต่างด้าวไปสังกัดกรมการจัดหางาน
  • พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการใหม่ โดยปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ทั้งหมดตามบทบาท ภารกิจ ซึ่งทำให้มี กระทรวงเพิ่มขึ้น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกแยกออกเป็น 2 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ โดยที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน และรับผิดชอบภารกิจเฉพาะด้านพัฒนาฝีมือแรง งาน ของประเทศ เช่นเดิม
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536  โดยใช้อาคารพาณิชย์ เลขที่ 61/1   ถนนจันทอุดม  ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  เป็นสถานที่ดำเนินการ ซึ่งตั้งรวมอยู่กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ต่อมาได้ย้ายที่ทำการซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน  ณ ที่ตั้งเลขที่ 22 ถนน ไอ-1 ตำบลมาบตาพุด   อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  บนเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
 
ที่ตั้ง 17 ระยอง เลขที่ 22 ถ.ไอ-หนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-683951-3
โทรสาร 038-683199
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 12 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,202 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 6 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด